_TARTSÁTOK SZEMETEK ELŐTT A HALÁL TÉNYÉT

Jézus Atya közlései


Berha Dudde

Ján. Ev. 14/21 Ígérete alapján: Aki ismeri, és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem c, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.

 

TARTSÁTOK SZEMETEK ELŐTT A HALÁL TÉNYÉT

 

Tegyétek magatoknak jelenvalóvá a halál óráját, és kérdezzétek magatokat: mennyire vagytok az örökkévalóságra felkészülve. Adjatok magatoknak számadást, hogy milyen viszonyban vagytok Istennel, és az értéketeket - és az értékeket - miket a Földi élet idejére adott - hogyan használtátok föl. Vizsgáljátok, hogy Isten ítélőszéke előtt megálhattok - e életmódotok helyes - e, bármely órában és gyakroljátok e a szeretetet. Készen vagytok - e bármely órában, hogy búcsút vegyetek a Földtől anélkül, hogy az Isten előtti felelőségtől félnetek kellene?

Gondoljátok meg, a halálal vége van minden erőtöknek, és ha a Földről éretlen lelkiállapottal távoztok, odaát saját erőből már semmit sem tudtok megtenni. Kérdezzétek meg magatokat, hogy elégedetten és nyugodtan hagynátok - e itt a Földet. Kritizáljátok meg meg szigorúan magatokat - majd igyekezzetek tökéletesíteni. Használjatok ki minden napot, amit még kaptok, mert amíg a Földön vagytok, sokat elérhettek. A tisztulásra van még lehetőségetek, mert van még hozzá erőtök, és szeretet - szolgálattal erőtöket még megnövelehetitek.

Tarsátok szemetek előtt a halál tényét, és ismerjétek el, hogy gyönge teremtések vagytok, akik egy órával sem tudjátok  a halált elodázni, mikor Isten a halál óráját meghatározta.

Bensőségesen kérjétek Istent írgalomért, kegyelemért, támogatásért, hogy szeretetét adja, és szeretetével együtt erőt is, amely biztosítja a felfelé emelkedést.

Folyton az a cél lebegjen előttetek, hogy amint a Földi élet befejeződött, ti az örök életre akartok felébredni. Majd éljetek ennek a célnak  megfelelően. Teljesítsétek Isten akaratát, és úgy gondoljatok, hogy bármelyik nap az utolsó nap lehet a Földön. Így felkészültök, tudatosan éltek, és majd félelem nélkül mentek át a Béke Birodalmába, igazi hazátokba.  Amen.193. 10. 6.

 

Tovább »

_A LÉLEK TARTÓZKODÁSI HELYÉNEK CSERÉJE A HALÁL

Jézus Isten közlései


 Bertha  Dudde

 

Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján: Aki ismeri, és betartja parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.

 

LÉLEK TARTÓZKODÁSI HELYÉNEK CSERÉJE A HALÁL

 

Tulajdonképpeni  "énetek" a lélek, amely elmúlhatatlan, és amely testi halállal - amikor a földi  menetét befejezte - csak a tartózkodási helyén változtat, hogy aztán más szférákban érlelődjön tovább. Feltéve, ha nem tart ki az irántam való ellenállásban, mert akkor a mélységbe merül. Tehát valójában számotokra boldogító gondolatnak kellene lenni, hogy a haláltól nem kell félnetek, hogy akkor is éltek, amikor a Földet elhagytátok! És ez az élet MESSZE MENŐN SZEBB ÉS BOLDOGÍTÓBB, mint amilyen a Földi élet bármikor is lehetne!  Reményteljesen kell azzal a nappal is szembenézni, amikor levétetik rólatok a külső burok, amikor lehull minden ami nehéz - és ti könnyedén akadálytalanul lendülhettek fel az igazi hazátokba, amely valóban általatok soha nem sejtett csodákat rejt magába.

UJJONGANI KELLENE, hogy számotokra NINCS HALÁL, mert lelketek csak tartozkodási helyet cserél, ami lehet hogy végtelenül boldogító lesz. De miért is féltek a haláltól? Vagy miért néztek kellemetlen érzéssel a halál elé?  Miért lett a halál borzalom a számotokra? Miért vált ki félelmet belőletek, amikor valójában csak  á t m e n e t e t  jelent egy másik szférába?  Mert önkéntelenül is érzitek, hogy a Földön nem életetek helyesen, a lélek nem szerzi meg magának azt a világosságot, ami elvenné minden félelmét. Az az ember, aki teljesíti szeretet-parancsomat, tehát aki a Földön akaratomnak megfelelően él, az a haláltól való félelmet nem érzi. Igazi hazájába kívánkozik, és vágyódik hogy letehesse a földi burkot. A szeretet világos tüzet gyújtott  benne, és előre tekintve már a közelembe tudja magát, ahol sem szenvedés, sem fájdalom, sem szomorúság már nem érheti,ahol szeretetemben védve érzi magát.

Minden embernek lehetne ilyen boldogító bizonyossága, hogy a szenvedésekkel teli nehéz létet ezzel a védettséggel cseréli fel, ha ilyen irányú célkitűzéssel éli az életét, ha állandóan követi a belső hangot, amely akaratomat tisztán a tudtára adja, ha már a Földön helyes kapcsolatot alakít ki velem, örök Istenével Atyjával.

Maga a gondolat, hogy a testi halállal minden megszünik, már elárulja, hogy az illető életútja nincs akaratom szerint. Ellenfelem hatása ez benne, aki azt akarja megakadályozni, hogy helyes felismerésre jusson, aki e célból folyton erősíti a kívánságot, hogy a földi létet teljes élvezettel kiélje.

Ezek az emberek nem gondolnak arra, hogy "énjük" soha nem múlik el. Énjük létét épphogy lehatárolják, ahogyan a test léte le van határolva. Azért akarják a Földi létet minden irányban kiélni és ki élvezni, folyton a testükre gondolva - és nem a lelkükre. Az ilyen ember a test halála után nagyon kétséges sorsot vesz magára. Nem tud semmit hazája csodáiról és dicsőségéről, mert leki minősége miatt nem nyer felvételt abba a szférába, ahol a nem sejtett boldogságok várnák.

Bár még ekkor is lehetséges, hogy elváljon a mélytől, és  világosabb szférákba menjen, de az itt már több megeröltetést és önlegyőzést követel tőle mint a Földön - és segítség nélkül nem is tudja végbevinni.  De ekkor is magának a léleknek kell az erre irányuló akaratot létrehozni- ami a Földön megint sokkal könnyebb.

Az "Én" soha nem pusztul el! De a kínos, vagy boldog sorsot mindenki MAGA TEREMTI MEG!

Mikor az emberek megtanulják, hogy ne csak a testüket tartsák "élőnek" hanem a testbe belenemzett leleket a "tulajdonképpeni  énjüknek" - majd csak akkor élnek felelőségteljesen a Földön. Akkor már a haláltól sem félnek, -mert az csak a testet érinti, de nem a benne lakó lelket.

Akkor majd akaratom szerint élnek, és várják azt a órát, amikor lelkük a külső buroktól elodódhat, hogy bemehessen a Birodalomba, amely az igazi hazájuk.  Amen. 1957.4.29.

 

 


Bertha Dudde

Tovább »

_SZABAD AKARAT - A FEJLŐDÉS MEGSZAKÍTÁSA

Jézus Isten közlései az utolsó időkre

EZEK AZ ÍRÁSOK VALLÁSON FELÜÁLLÓK!


Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk.

 

Ján. 14/21 ígérete alapján:Aki ismeri, és telejesíti parancsaimat az szeret enegem, aki szeret engem, azt Atyám is is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.

 

SZABAD AKARAT - A FEJLŐDÉS MEGSZAKÍTÁSA

 

 

 

Az emberi akaratnak megadom a szabadságot. Hogy ez mit jelent, és miért nem lehetséges másképpen, ezt majd akkor értitek meg, amikor szellemben újjászülettetek, amikor örök Megváltó Tervemet már ismeritek, amikor tudjátok, hogy meg akarom váltani a még rabságban élő szellemit. Csak akkor látjátok be a szükségességét, hogy ELŐSZÖR az embereknek kell megváltozniuk ha élehelyzetük javulását óhajtják - akkor is ha elismerik, ÉN vagyok az ÉG  ÉS  FÖLD URA,  és minden csak az én akaratommal vagy engedélyemmel lehetséges. Ahogyan örök törvényeimhez az ember viszonyul, amilyen a beállítottasága ezekhez, ahogyan alárendeli magát, vagy fellázad örök Rendem ellen, olyan a sorsa a Földön, illetve a maga készítette sorsot éli meg a Szellemi Birodalombban.  

Soha és semmikor nem töröm meg az ember akaratát erőszakkal. Teremtményei akaratát csak különféle hatásokkal és eszközökkel próbálom változtatásokra indítani. 

Ilyen eszköz az a nagy szükségállapot is, ami átmegy a Földön, amit fordított irányú akaratuk által az emberek okoznak  maguknak. Viszont önmaguk miatt meg kell engednem, hogy kitombolják magukat, ha nem akarom elvenni tőlük a lehetőséget, hogy egykor mint  szabad teremtmények  akaratukat úgy használják, hogy tökéletessé váljanak.

Ami az én erőmből keletkezik az isteni, isteni volt, és az is marad.És soha nem maradhat  meg rabság állapotában - akkor sem, ha saját akarata következtében került ebbe a helyzetbe.Ha az embertől a saját akaratát elveszem, akkor örökké rab marad teremtmény. Ős- állapotába már soha vissza nem térhet, mert azt csak szabad álapotban érheti el.Ha minden rendeltetésére vonatkozó ismeretet el kell vennem a belőlem kelettkezett teremtménytől, és a saját akaratom szerint kell vezetnem - akkor egy megítélt lény lesz, aki még nagyon messze van az istenitől. És hogy az istenihez közrelebb juthassson, meg kell adni a szabad akarat  szabadságát, és ezt az akaratot helyesen kell használnia. Erre adtam neki az emberi életet - adtam képességet, hogy gondolkodjon és cselekedjen. Szabad akaratát soha el nem veszem, amíg próbaidejét a Földön le nem töltötte. De a szabad akarattal való visszaélés  következményeként újból  hosszú ideig kötötté teszem az akaratot, ésszabadságát csak akkor kapja vissza, amikor kegyelmet kap, hogy újra mint ember lehessen a Földön, és az utolsó akarati próbát letegye. Ez öröktöl való törvényem, amit nem boríthatok fel, mert az ellentmondana az örök törvénynek, és a lényszerűt teljesen megfosztaná istenségétől. Mert ami belőlem vette kezdetét az mindig és örökké az én részem, aki elé az ős-állapot elérése van célul kitűzve, és amelynek eléréséhez a szabad akarat ferltétkenül szükséges.

És ha  ez a szabad akarat a legrettenetesebb szeretetlenség tetteit viszi végbe - én nem kötöm meg idő előtt az akaratát. Akaratom által a Rendet csak ott állítom újra visssza, ahol az emberi  szabad akaratot arra használják, hogy közlebb jussanak hozzám.  

Viszont amint elérkezett az óra - ami öröktől fogva  elhatároztam mint utolsót - akkor akaratom megtöri a felfelé vagy lefelé fejlődés menetét. Visszaáll újra a Rend állapota - de ennek feltétele, hogy a totálisan ferde akaratot megkössem, mert mert csak így kezdődhet meg ismét a még nem szabad akaratú szellemi részek fejlődése. Mert a belőlem keletkezett, és szabad  akarattal tőlerem eltávozott szellemiről való gondoskodást soha nem hagyom abba, hogy szabadságát visszakapva elérje ős - állapotát, és egykor boldog lehessen.  Amen. 1946.6.8.

Tovább »

_AZ UTOLSÓ IDŐ KEGYELMEI

Jézus Isten közlései a végidőkre

Ezek az írások valláson felüállók!


Bertha Dudde

 

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami valássási közösségre rábeszélni, megjelenésének egyedüli oka, hogy Ján. Ev. ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy  a mai időkben mit mond nekünk.

 

Ján. 14/21 ígérete alapján: Aki ismeri, és  teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom maga neki.

 

 

AZ UTOLSÓ IDŐ KEGYELMEI

 

Isten megkegyelmez azoknak, akik még idejében felismerik hogy hibáztak, és elhagyják régi életmódjukat. Viszont minden írgalom nélkül megkapják a legszigorúbb büntetést azok, akiknek keménysége nem szűnik meg, és akik embertársaiknak sem kegyelmeznek - tehát akik szeretetlenségükkel önmagukat ítélik el.  Az eljövendő idő majd bebizonyítja az emberiség elvetemültségét, akik a legérthetetlenebb dolgokat találják ki- amelyek mind a pusztulást szolgálják. És nem szégyenlik majd, hogy ezekkel az eszközökkel a terveiket végbevigyék, és fokozódik majd az emberiség elnyomása.  A kezdeményezők lesznek mindenért a felelősek, és mindenki, aki helyesli és támogatja terveiket. Isten igazsgos - gondolatokat-, szavakat és tetteket ítél meg. 

Nincsen nála semmi elrejtve, belelát az emberek szivébe - és a szív rezdülése határozza meg a kegyelem mértékét amit kap, ami  majd rendelkezésére áll amikor a vég elérkezik. Mert a vég visszavonhatatlanul megérkezik. Az emberrek viselkedése meggyorsítja, és ezért le lesz zárva eza periódus, amely jobb emberiséget már nem tudna hozni akkor sem, ha Isten türelme ezt még sokáig meg is engedné, és lehetőséget adna az embereknek  megváltozásra. De az emberek már nem használnák ki, tehát Isten befejezi a földi életet.

Az emberiség számára fejlődésnek ez a szakasza különösen kegyelem - teljes volt, és teljesen elég lett volna, hogy az emberiség megváltást kapjon. Isten az utolsó napig az ember mellé áll rendkívüli ajándékaival- de többnyire figyelmen kívül hagyják, már semmit nem vesznek figyelembe, ami Istennel, vagy saját lelki üdvükkel van összefüggésben. 

Ezért nincs értelme  a Földön való további tartózkodásnak - azaz, csak a test számára hozna eredményt, de a léleknek nem, ami pedig elmulhatatlan. Ezért a lélektől elvétetik minden földi lehetőség, de továbbfejlődése a túlvilágon biztosított - hacsak ott is nem lesz annyira visszautasító Isten szava iránt, mint volt a Földön. És feltéve, hogy  még az ítélet előtt - tehát ennek a Földnek a vége előtt -veszti el az életét, és  a túlvilági Birodalomba Felvételt kap. Ez a halál még a vég előtt következik be - szintén kegyelem az ember számára, ha a Földön még nem tett döntést.  A túlvilágon bőven adódik alkalom hogy segítőkész legyen, és szeretettel szolgáljon.  Ezáltal folytathatja megszakított fejlődését  - sőt, most is elkezdheti, ha Isten iránti ellenállása nem annyira  nagy, és hallgat azokra, akik segíteni akarnak neki. Ha nem hallgat  a kegyelem szavára, a visszafejlődése növekszik, és a legszilárdabb anyagba kell visszatérnie, hogy azután ismét megtegye a fejlődés  hosszú útját, amíg mint ember újból testbe öltözhet. 

Tehát Istennél még sok kegyelem van készenlétben, mielőtt az öreg Földet széthullani engedné. De az ember szabad akaratát nem kényszeríti semmire, ahogyan megnyílik kegyelmei számára, úgy húz hasznot belőle. 

Akár a Földön, akár a túlvilágon üresen és erőtlenül mafradnak a lelkek, ha figyelmen kívül hagyják, és elzárkóznak a kegyelmek elöl. De hihetetlenül gyorsan magasra fejlődhetnek, amint akaratuk által hatni engednek magukra minden kegyelmi adományt, mert általa nagymértékben kapják az erőt. Mert Isten fölöttébb írgalmas és kegyelmes - de igazságos is, és az emberekre azok akarata szerint visel gondot.   Amen. 1944.5. 28.

,

Tovább »

_A MUNKA

Jézus Atya közlése

G. Mayerhofer kapta Német nyelven. Ján  14/21 alapján. 1870. dec. 13. Triest.


A MUNKA

 

A napokban egyik testvéred - akinek lelkében sok kétely merült fel, és emiatt sokszor került önmagával tanácstalan helyzetbe - kérdést intézett hozzád, hogy az emberek melyik hivatására, az evilágira vagy pedig a szellemire kell- e több gondot fordítani melyik közülük az előbbrevaló, az evilági, mely erre az életre, vagy pedig a szellemi, mely inkább a túlvilági életére vonatkozik?

Indokul Mózes teremtéstörténetének arra a jelenetére hivatkozott, amikor az angyal Ádámot segítőtársával együtt e szavak kíséretében űzte ki a Paradicsomból: " Arcod verítékével egyed a te kenyeredet..." / I. 3, 19./  

Testvérednek néhány szóval megválaszolhatnék a saját földi életemből is, mivel azonban amit most leírsz nem csak egyeseknek szól, hanem a jövő nemzedékére is is egyformán hatást kell gyakrolnia,  ezért a testvéred által kért felvilágosítás mellé  még más egyébb intelmeket  és jelek ismertetését is fűzöm annak érdekében, miként értsétek beszédemet és cselekedeteimet, hogy a régen megszokott téves felfogások végre egyszer már távozzanak a fejetekből, és jobb megértésnek adjanak helyet.  

Halld tehát: 

Testvéred a teremtés történetével kezdte, s így én is abból indulok ki, és úgy adok felvilágosítást mindarra, ami előttetek homályos maradt.  

Mikor az első embert, és belőle az ő társát megteremtettem, a célom az volt, hogy Lucifernek, a nagy bukott szellemnek, ha nem is egyszerre, de legalább lassan, fokozatosan a hozzám való visszatérésére az utat megnyissam.  

Amit nektek  Mózes az általam diktált könyvében az "Ősteremtés"- ben mond, bizonyára eléggé ismert előttetek.Bármíly sokszor olvassátok is azonban azt el, a szellemi kapcsolatát, és a mély értelmét eddig még sem megérteni, sem pedig helyesen felfogni nem voltatok képesek, s lásd éppen ez az, amelybe be akarlak  titeket vezetni, hogy általa újból megmutassam nektek, hogy a látszólag könnyen felfogható dolgok mögött sokkal nagyobb szellemi cselekvés rejtőzik, és így is lesz ez minden időben.   

Az "Írás" - ból ismeritek az első bűnbeesésnek a történetét, de mégsem tudjátok, hogy tulajdonképpen mi is volt az az első bűn, és arra sem jöttetek rá, hogy e bűnt úgy magarázzátok, mint azt szellemileg fel kellene fognotok. Amint mondtam a cél azvolt, hogy a nagy bukott szellemnek a visszatéréséhez utat nyissak. Ezért hatalmas énjének egy részecskéjét / Lucifer lelkének egy parányját/ ismét anyagi formába öltöztettem, sőt egy isteni " szikrát" is adtam a formának, hogy saját magát megtisztítsa, és ezzel egy másik világ számára magát alkalmassá tegye.  

Tudjátok azt is, hogy ennek az első embernek egy segítő társat is adtam, vagis aki őt az eredeti / bukott, Sátáni, önző/ természete, valamint  a kapott isteni szikra között támadt harcában támogassa. E segítője volt a nő, de mindig ez lesz és marad is a férfinak a kisegítője, caki nélkül sem a szeretet, sem a teremtésemnek, sem pedig a saját életének a célját soha meg nem értette  volna. Mert csakis e házastársi szereteten, valamint az ebből sarjadó gyermekszeretetén át egyengetett ki az  az út,amely az emberi szív számárahozzáférhetővé tette azt az érzelmet, amely egykor engem vezetett arra, hogy az egész világegyetemet megteremtsem, felállítsam - amint azt valóban fel is építettem és bevégeztem. 

Igaz, hogy eme első ember mergteremtésével voltaképp más szándékom és célom lett volna. Ámde egy tökéletes szabad akarattal rendelkező embert, nem pedig egy gépet teremtettem, és éppen ezért nem is akadályozhattam meg, hogy az ember  nem azzá lett amivé hivatva volt. Az első próbatétele az a tilalom volt, hogy képletesen kifejezve " egy bizonyos fáról gyümölcsöt egyék!"  

Mi volt a tulajdonképpeni tilalom?  Sok ember által ápolt olyan eszmét kell  most itt szétrombolnom, amely eme tilalom elleni cselekményhez fűződik. E tilalmat ne úgy értsétek, mintha a két első embernek sohasem lett volna szabad  a nemzésről tudomást szerzni. Ó nem!  E tilalomnak csupán az volt a célja, hogy az ember jól jegyezze meg magának  az engedelmességet, mint azt a nagy erényt, amely ellen Lucifer mint legnagyobb szellem vétkezett, és így  a tőle származók - amilyen  az első ember is volt - valószínűleg vétkeznek is majd.

E tilalom tehát az engedelmességnek volt a próbája, és ezt kellett volna az első embereknek  önmagukon kipróbálniuk, hogy talán kicsiben érjék el azt, ami nagyban, a nagy szellemnek nem sikerült. Az engedetlenség tehát az az eredendő bűn, amelyet az emberiség az ősatyjától, először  Lucifertől, majd Ádámtól örökölt, és amely még ma is minden embernek a fő hibája, miután vagy az én törvényem, vagy  a világiak ama törvényei ellen vétenek, amelyeket az együttélés rakott rájuk. Engedetlenség van mindenütt, a kunyhóban épp úgy mint a palotában, mind az anyagi, mind a szellemvilágban egyaránt. 

A teremtéstörténetnek a további folytatása azt is elmondja, hogy a bűnbeesése után az első emberpár elbujt. Szégyelte, nagyon szégyelte magát az engedetlensége miatt, hogy olyan valamit követett el, ami még nem volt benne a teremtés eszmében /vagy rendben/, tehát elsiette a dolgot.  

A megismerésüknek - vagyis bukásiknak - az eredménye az első fiú volt, akit Éva szült. E fiú az isteni törvényemmel való szembe- helyezkedésüknek személyes megtestesülése volt, vagyis  engedetlenségük emberi formában,, uyanaz tehát mint nagyban, maga az elpártolt hatalmas szellem volt.  

A második fiú nemzése által a " nagy világteremtés - embernek" egy megfelelőbb jelképét kíséreltem meg életrehívni: Káinnal, az isteni szikra nélküli emberrel szemben az isteni szikrával, tehát az isten tulajdonságokkal rendelkező embert, Ábelt odaállítani. De hiába, Ábel elesett Kain csapásai alattt.  Ezután természetesen rövidesen a Paradicsomból való kiutasításnak kellett következnie, ahol pedig az ember számára csend és mennyei békesség határoztatott el, hogy mint környezetének ura örülhessen  az őt körülvevő természetnek. Arra az életre, amelyet Káin folytatni akart, a békességnek e kertje nem volt alkalmas.  Így következett be az emberek kiűzetése a béke templomból, s az engedetlenségük miatt elhagyatva maradtak.  A kiűzetés felelet volt ténykedésükre:  

" Méltatlanokká váltatok arra, hogy Teremtőtök vezessen és tápláljon titeket, mert ti magatok választottátok az engedetlenség útját, s csak ti magatok  keressétek meg arcotok verítékével a további életetek anyagi szükségleteit !"  

Ez természetesen nem átok volt, amely valamely angyal ajkáról hangzott volna el, még kevésbé volt Istentől vagy a szerető Atyától, aki voltam, vagyok és maradok is minörökké, hanem a saját maguk választotta út következménye.  

Amint az ember  már nem volt a világ ura, a világ lett az ember ura. Az anyagvilág nem engedelmeskedett  tovább  az ember akaratának, sőt mindent egyenesen megtagadott tőle, és így minél inkább eltávolodott az ember  szellemi misszójától, annál inkább rákényszerült, hogy erőszakkal szerezze meg a Földtöl mindazt, amit előzőleg  az szeretettel nyújtott volna számára.  

Az engedetlenség tehát az a nagy eredendő bűn, amely embertől - emberig, nemzettől - nemzetig terjed, Minden világi elemi eseménynek, szerencsétlenségnek és betegségnek már ősidőktől kezdve sem volt más céljuk, mint épen e dacnak a megtörése, amelyek vezessék rá, és győzzék meg az embert arról, hogy a törvényeimmel való szembehelyezkedés, ellenszegülés - vagyis az engedetlenség - önmagát bünteti meg!

Amíg az ember szellemi természetét nem ismeri fel teljesen, és meg nem tanulja azt meg is érteni, amíg tehát az anyagnak hódol, mindaddig fogva marad abban az eredendő bűnben, és rendesen éppen ezért hitetlen és szenvedő.    

A  Paradicsomból történt kiutasításával és a szellemi békességnek az elvesztésével, valamint az emberek elszaporodásával támadtak és sokasodtak az együttéléssel járó, egymásiránti kölcsönös kötelességek. Ezek a kötelességek az emberi természettel, lelki- világi tulajdonságaival állandó ellentétben állottak, és eme szakadatlanul tartó próbatételek és tisztító folyamatok kényszerítették rá az embert arra, hogy az engedetlenség iránti hajlamát korlátozza. A világi életben idővel így megszokott engedelmességnek kell az isteni törvényeimmel szemben az engedelmesség útját egyengetni, és az vezeti majd vissza a  az embert abba a Paradicsomba, amelyből ősatyját sok ezer évvel ezelőtt kiűzték. Azzal a különbséggel azonban, hogy a most elnyerendő Paradicsom ne külsőséges, tehát világi legyen, hanem benső- szellemi, soha el nem hervadó, mégpedig benn, az ember keblében.   

A világi munkának oda kell vezetnie, hogy miután az ember hűségesen teljesíti kötelességeit, amelyeket családja, állása vagy hivatása követelnek  meg tőle, ez a munka képesíti majd aztán arra is, hogy szellemi és magasabbrendű kötelességeinek velem szemben is eleget tudjon tenni.  

Verejtékes arcal kell az embernek a világtól a mindennapi kenyerét kicsikarnia, kikényszerítenie.  Csak e harc árán erősödik meg arra, hogy isteni törvényemmel szemben is engedelmes legyen, amelyek azután az ezen a törvénykönyv helyett csupán a szeretetnek a két törvényéből álnak. 

Végül, hogy az ember e két törvényt felfoghassa és megértse, előbb a keserű " kellt"-t kell megízlelnie, hogy előbb a saját életében az emberi méltóságát megmentse, mielőtt igényt tarthatna egy magasabbrendű szellemi világ polgárának címére.  

Ezért minden embernek legszentebb kötelessége, hogy minden gondossággal hivatásának és családjának éljen. Ezek az első láncok, amelyek azonban őt tulajdonképpen nem nyomják,és ezért könnyű virágfűzérekké kell változniuk, mivel csakis az engedelmesség által lesz a törvényeim betartása és teljesítése e vonatkozásban könnyebb. 

Minden ami csak  Földeteken  létezik, voltaképpen egy lánc, amely okból és hatásból áll. Valójában szellemi kötelék ez, mely a világi mellett nem csak embert köt emberhez, hanem mélyebb értelemben és gyöngédebben lelkeket lelkekhez, szellemeket szellemekhez. Aki megérti ezt a szellemi köteléket, az át tudja látni ennek az átváltoztató hatását a világi üzleti életben is. Végül ferlismerheti majd a szellemi tartalmat nem csak a hivatali dolgokban és a családi kötelékben, hanem azok mélyebb szellemi kötelékeit is, amelyek az embert a maga körében engedelmességre tanítják, a magasabb világokra éretté teszik, valamint a magasabb rendű szellemi dolgok felfogásához nyílt szivet adnak.  

Az ilyen ember már megérti, hogy az olyan szellem nélkülinek látszó munkában, melyet mint embernek a munkahelyén el kell végeznie, mégiscsak van valami szellemi is. Azzal ugyanis, hogy az ember mind felebarátjával, mind pedig az állammal szemben eleget tesz kötelességének, ezzel saját magának juttatta a legnagyobb nyereséget, amennyiben a világi kötelességek hűséges teljesítése által megkönnyítette magának az engedelmességet, s ezzel teljesítette egyben az Isten iránti kötelességét is.  

Ezzel utat nyitott maga előtt arra is, hogy egykor egy magasabb és örökkévaló világnak a polgára lehessen, ahol mindenkönny amelyet itt  e Földön öntött, minden sóhaj amely gyakran a nehéz munka nyomása alatt az ajkáról hozzám szálott - ezerszeresen kárpótolva lesz. Ott ismeri majd csak fel igazán az ember, hogy e könnyek és sóhajok nélkül sohasem jutott volna szabad felismeréshez, nem jutott volna be aba a világba, ahol a világi törvények szigora helyett egyes - egyedül csakis a szeretetnek a törvénye uralkodik, s így jut a sötétség által a világosságba.  

Ez  a munkának a célja. A munka nem egyébb, mint gyakorlás az engedelmességben. Az engedelmesség pedig a saját egyéniségünk másnak való alárendelése, az emberbe helyezett  szenvedélyeknek, a dacnak, a függetlenség és büszkeség érzésének megtagadása. 

Ahogyan a nagy bukott szellem fellázadt ellenem, dacolt velem, öntudatos gőgjében engedetlen lett törvényeimmel szemben, ugyanúgy még a mai emberben ls él a hajlam az ellenállásra a parancsolataimal szemben, bármilyen szelídek legyenek is azok. A nagy bukott szellemnek a daca egykor azonban mégis csak megtörik, de épp úgy meg lesz törve az ember is. Ezer és ezer  akadály torlódik útjukba, mindenben megrövidülnek, míg mindkettő belátja, hogy bármit is csinálnak is, a szellemek nagy tisztulási folyamata mégiscsak végbemegy, és minden legőzött kis ellenállással végeredményben egy- egy nagy lépéssel közelednek hozzám.

Az ellenállásba végül is belefáradva mégis csak olyanná alakul ki a  teremtés, amilyet én megvalósítani akartam, s amilyen csak mellettem csak létezhet, ahol az első élet-alap lényege a szeretet, és a szeretetparancsok teljesítéséhez az engedelmesség - ezek pedig semmi esetre sem harcot, sem bármilyen kényszert, hanem csakis végtelen boldogságot, és felmérhetetlen  szellemi gyönyöröket készítenek elő. 

Ez a munkának a célja, így értsétek és fogjátok ezt fel. S lásd, így most már te is jobban megérted, amit egykor a farizeusoknak   válaszképpen  feleltem: 

"  Adjátok meg a császárnak ami a császáré. és Istennek ami az Istené". 

Mindjárt és egyenesen e szavakkal válaszolhattam volna röviden neked, így azonban bizonyára mégis csak jobban megérted, mintha az elején rögtön ezzel kezdtem volna, a többit pedig a saját ítéletedre, vagy bírálatodra hagyom. 

Légy tehát te is lelkiismeretes minden munkádban, add meg a császárnak ami a császáré, és Istennek ami az Istené.  Az elsővel szembeni kötelességteljesítésedben igazi nyugalmat és békességet találsz a másiknál - aki nemcsak Istened és Teremtőd, hanem szerető Atyád is ő aki mindent megtesz, hogy titeket visszavezessen oda,, ahonnan egykor elindultatok.  Azonban ott ismét munka vár reátok, ámde az sokkal magasabb rendű, és lelki gyönyörökkel lesz teljes. Ott sóhaj már nem zavar többé titeket, hanem éppen a törvényeim szerinti engedelmességben találjátok meg a legnagyobb mennyei dicsőséget. 

A saját kis körödben gyakrold magad  emberi kötelességed teljesítésében, s meglásd, gyorsabban haladsz szellemileg is, és ezzel mind nekem, mind magadnak több hasznot hajtasz. 

Ezzel a munka fogalmának mély értelmét közelebb hoztam hozzád. Nem az ingadozás, hanem állandó előrehaladásod az életpályádon könnyíti  majd meg a győzelmedet, mert remélem hogye engedetlenséget többé nem ismersz, sőt minden teljesített polgári kötelességedet a szellemvilág egy - egy magasabb fokzatának tekintesz majd. 

Ezekből láthatod, hogy olyan dolgok mögött amelyek az általános emberi tekintet számára csak egyszerű tényeket mutatnak, gyakran szellemi és mennyei dolgok rejlenek, amelyek a szellemnek olykor a legnagyobb gyönyört nyújtjhatják, és ilyenkor döbben rá az ember, hogy sokszor mily távol áll még ahhoz, hogy mindent felfoghasson és megértsen, különösen éppenakkor, amikor úgy véli, hogy már mindent megértett.

Így  támadnak olykor bennetek kételyek és különféle lelki problémák annak jeléül, hogy még távol áltok a tanulás befejezésétől, és ráeszméltek a régi szóllás mondásotok igazságára, hogy: " Nem látom az erdőt a sok fától!"  

Megengedem e dolgokat keresők, majd őket követő nemzedékeknek az érdekében, hogy ezzel  az akkor élő embereknek útmutatást adjanak, miként kell a szó héja alatt a szelllemi értelmet keresniük. Az én Országom ugyanis  Szellemország, Birodalma az isteni  eszméknek, amelyek az anyagi és szellemi világokon, örök láncként kapcsolódva olyan megszakítatlan kört alkotnak, amelyek a központja én magam vagyok. S ahogy nincs semmi teremtett "miért "  nélkül, épp úgy semmi sem lehet következmények híján. 

Így tartja fenn, egészíti ki önmagát, és pótolja hiányosságait minden feltartóztathatatlanul,  haladva a megszabott rendeltetése felé, hogy végül mégis boldogan betöltse misszóját, amiért teremtetett!

Lassanként és fokozatosan belátják és megértik az emberek, hogy mindezt már ősidők óta így határoztam el, és éppen ezért adok időről- időre magyarázó felvilágosításokat, amelyekből mindnyájan lássátok és megértsétek, hogy  a legjelentéktelenebb szóban, és leghatástalanabbnak látszó cselekvésben is szellemi lényeg rejtőzik, amely az " egész" - nek a tökéletes felépítéséhez tartozik, s ezáltal minden teremtettnek a befejezéséhez, és a hozzám való visszatéréshez járul hozzá!  

" Munka" a jelszó az én egész Teremtésemben. Az " engedelmesség" pedig az egyedüli motor, hogy az gyümölcsözőé váljék!  

Ha megszereztük az engedelmességet, akkor ezzel már legyőztük ömmagunkban az eredendő bűnt, megöltük a belső "Káin- unkat", és Ábel szelíd lelke éltet majd minden embert, könnyűvé téve a további munkát.  Így fogjátok fe, miáltal könnyebben viselitek el hivatás- életetek fáradságait, és csak áldani fogjátok azt, aki terheteket a vállaitokra  helyezte, mert hiszen éppen ezeknek a révén szerezhettétek meg  a Világosságot az ő teljes  megismeréséhez, megértéséhez és megszeretéséhez...     Amen

 

Tovább »

_BIBLIA ÉS AZ ÚJ KINYILATKOZTATÁSOK

Jézus Isten közlései a végidők embereinek

BIBLIA ÉS ÚJ KINYILATKOZTATÁSOK


Ezek az írások valláson felülállók!

 

 A HALADÁS EGYETLEN ÚTJA II.

 

János evangéliuma 14/21 ígérete alapján prófétai módon kapta és írta:  Gottfrid Mayerhofer

 

BIBLIA ÉS AZ ÚJ KINYILATKOZTATÁSOK

 

Ha testvéred olyan komolyan venné önmagát és szellemi haladását, akkor nem felelnék kételyeire, mivel - az szabad akaratát mindig figyelembe kell véve - szabad választására bíztam voltam, hogy  egy tévuton járó ember tanácsait, vagy az én tanácsaimat kövesse. 

Testvéred meg lehet róla győződve, hogy előttem teljesen közömbös, hogy az eddig általad kapott és olvasott közleményekből elhiszi - e hogy tőlem származnak, vagy sem. Csak követné azt, ami e közleményekben mindnyájatoknak adatott, akkor hiszem hogy hamarosan megvilágosodna lelkülete úgy, hogy felismerné azt, aki adta. 

Észbeli legnagyobb ellenvetése e kegyelmi közleményekkel szemben elsősorban az, hogy ezek a közlemények nem egyeznek mindenben a BIBLIÁVAL - Helyes. - De most én kérdezem:

" Tulajdonképpen mi a BIBLIA ? 

Jelenlegi szövegét közvetelenül én adtam - e, és idegen keverék nélkül adott mű - e, amely csupán az én szavaimat tartalmazza - avagy  összehordott, részben igaz, részben téves emberi mű, amelyet tanom képviselői és kifejtői ( a klérus) az első időktől kezdve a saját érdekeik szerint módosítottak?"   

Lásd kedves fiam, erre ezt kell felelnem: 

A BIBLIA nem az én művem. Nem Isten, hanem az embernek  a  MŰVE. 

Mi az Ótestementum?  - Az Ótestamentum Mózes teremtési történetétől kezdve valamennyi prófétájával együtt először is a szellemi és anyagi Teremtés képét adja - amely igaz értelmét a legtöbb olvasó és magyarázó mindmáig sem tudta megfejteni és megérteni. 

A további közleményeket micsodák? - A zsidó háborúk történelmi leírásai, amelyeket a szomszédos népekkel viseltek,  valamint a próféták intő szavai, akiknek indításom folytán  le kellett írniuk amit tollukba mondtam - hogy a zsidó népet intsem és megmentsem! E népet, amelyet nagy misszióra választottam ki - amely azonban mindennek dacára nem volt elérhető e néppel, amint azt a történelem világosan bizonyítja.  Csak itt -ott találsz tőlem való közleményeket, ahol írva van: " És az Úr, Jehova- Zeboth mondá nekem."  

Hol létezik a tanítások, az intelmek és magyarázatoknak az a sorozata, amilyen ez - amelyet immár töb mint 30 éve magam adtam?  Sehol !  Mindenütt próféták voltak, de csupán " emberek" akik írták, akiknek írniuk kellettt, mert a szellem késztette őket !

Az Újtestamentum micsoda? Isten vagy emberek műve?

A felelet az előbbihez hasonló: "EMBERMŰ" - megcsonkítva módosítva, és egyébb dolgokkal kiegészítve, megfelelően ama kor kívánalmainak amelyben írták, és ahogyan az akkori klérusoknak leginkább megfelelt."  

A János Jelenések könyve az egyetlen mű, amelyet az én apostolom írt.  Ezt a művet azonban mostanáig még senki sem értette meg, és nem is érti mielőtt én akarnám- bármennyire is fáradoznak megfejtésén. A többi mind - ami az Újtestamentumban van, ami életem és szenvedésem történetét illeti - nagyobbára a nevezett apostolaim elbeszélései alapján, és kevésbé saját maguktól jegyeztetek fel! Innen származnak a különféle eltérések életem és szenvedéseim egyes eseményeinek  leírásaiban. Még apostolaim levelei sem maradtak érintetlenek, amelyeket különféle gyülekezetekhez írtak. Nem egy olyan dolgot változtattak meg. Sokat  "apokrifnek" nyílvánítottak, sokat töröltek, vagy pedig rosszul fordították le. 

Ez tehát a BIBLIA  a mostani állapotában, amelyet  nem egy fanatikus olybá akar tekinteni, mintha az én művem, az én szavam volna. E vakok saját magukat vezetik, és másokat vezetnek - ha peig vak vezeti a másikat, elgondolahatod hogy mi lesz abból. 

Ám tudd meg, hogy amit a BIBLIÁBAN az emberiségnek maradandó értékként akartam  lefektetni, hogy rendeltetésének örök zsinórmértéke maradjon, az benső (szellemi) értelmében sértetlen és tiszta maradt a sok változtatás ellenére is !    

Ezen az értelmének  kifejezésére azonban szellemiesebb emberekből álló nemzedékre van szükség, újjászületettekre, akik a héjat a magtól meg tudják különböztetni - akkor majd a magyarázatok és fordítások ellentmondsai sem képeznek akadályt e tekintetben.  Mindebből azt láthatod, hogy a BIBLIA mint " Isten műve" nem úgy értendő, ahogy azt a legtöbb magyrázója akarja. E könyv ugyanis olyan időkben íratott, amelyben a klérus furfangja még nem öltött olyan méretet, mint most. 

Hogy e könyv  tulajdonképpeni értelmét egy időre elrejtettem, annak az volt az oka, hogy miután az emberiség történelmében egy időszak ismét letellik, én is újból (  ahogy egykor prófétáimat) látókat támasztok, akik az éretebb embereknek leplezetlenül hivatottak előadni igazságaimat - ahogy az most történik - mégpedig nem egyes, tördelt mondatokkal, hanem nagyobb közlemények által, melyről magadnak is vannak bizonyítékaid.

                                                    

                                                   *

A második ellenvetésedre - vagyis arra, mintha e sugalmazások nem tőlem erednének, hanem egy, bár magasabb, de teremtett szellemtől, akit a ti oktatásotokra rendeltem - csupán azt kérem tőled: " Mit gondolsz, ki vagyok én tulajdonképpen?  Nem hiszed azt, hogy ha egy Isten létezik, akkor ő az igazság Istene, és   HAZUGSÁGRA KÉPTELEN - amire veletek, férgekkel szemben nem is volna szüksége?" 

Én, a Mindenható Teremtő és Úr vajon miért tévesztenélek meg titeket, és  miért bíznék meg egy angyal szellemet, hogy nevemben érintkezésbe lépjen veletek,  mégpedig azért, hogy aztán szavainak több hitelt adjatok?

Csak gondolkozzál azon, hogy  ez a felfogás milyen bágyú és gyatra  egy  egy embernek is - nemhogy egy Istennek ! Hát ki kényszerít engem, hogy veletek valamit közöljek? És ha megkönyörülök rajtatok, ki írja elő nekem a kellő utakat és eszközöket, hogy a helyes uton vezesselek benneteket? Ha megfelelőnek tartottam volna, hogy ezzel a misszióval egy angyalt bízzak meg, nem tudom miért kellene azt előletek eltitkolnom, amikor nem az angyalok vagy miattam, hanem  a saját lelki javatok miatt kellene követnetek, mindazt ami e kinyilatkoztatásokban lelketek üdvére nyújtatik?  

E szent tanomnak nem az olvasása vezet üdvösségre, hanem a szerinte való élés ! Az tehát, hogy én mondtam - e vagy megbízásomból egy angyal - közömbös dolog. Csak aki szavaim szerint él, az éri el az örök életet - a többi nem használ semmit ! 

Ameddig valaki nem szavaim követésében találja meg szive békéjét, és ismeri fel  e tan igaz eredetét - napról napra jobban - addig nem tanulja meg becsülni adományozóját sem. 

Csak az újjászületés felé haladásban látja meg az ember, ahogy benseje mindinkább világosodik, úgy úgy ismeri fel Teremtőjét szent Atyjaként, aki sötét földi élete folyamán annyi szeretettel és kegyelemmel akarja neki megmutatni a tévtanok és tévedések zűrzavarában a helyes utat ! 

 Mond kedves fiam, ha te ezeket az új kinyilatkoztatásokat és közleményeket felőlem, teremtésemről, és saját énedről mind elolvastad és megértetted, vajon kit kezdesz jobban szeretni: engem - e vagy netalán az angyalt, akiről te azt véled, hogy e nyilatkozatot adta ? 

A feleletet könnyű kitalálni - rád bízom. Az, hogy saját magam nyilatkoztatom ki magamat, csupán a ti önszereteteknek hízeleg - de  tanom követésére nincsen semmi befolyással. Hiszen saját magatok miatt kell hogy tanomat kövessétek, hogy  önként váljatok azzá, amire titeket kényszeríthetnélek is - hogy hozzám hasonlóvá váljatok - ha én akarnám.  

Hogy ebben a kegyelemben ti részesülhettek, ennek oka egyszerűen ez: csak aki keres engem, és azon az úton, ahogy én akarom - csakis annak engedem hogy megtaláljon ! Aki tőlem kenyeret kér, annak megadom, de senki után nem viszem  az eledelt, amelyről azt hiszi, hogy neki éppen akkor arra nincs szüksége. 

De ne higgyétek, hogy ti, mivel élvezitek ezt a kegyelmet, most már újjászületett és hibától mentes emberek vagytok! Ó nem ! Ezt a kegyelmet koránt sem azért nyeritek el - sem íróm a képességet, hogy szellemi szavamimat veletek közölje - nem, akkor nagy tévedésben volnátok. Még valamennyien tele vagytok hibákkal. Hibáztok naponta. Még távol vagytok az újjászületéstől. Csak egy előnyötök van sok emberrel szemben, mégpedig az, hogy komolyan akartok "emberek", valamint "gyermekeim"  lenni, hivatásotok és legszentebb óhajom szerint. 

Ezért nyújtok nektek segédkezet, és támogatom a gyenge gyermeket, hogy könnyebben mászhasson fel a lajtorján, mégpedig a hozzám vezető egyedüli lajtorján. Ezt a célt szolgálják ezek a közlemények mind! 

Állhatatosság célra vezet ! Tartsatok ki ! és majd te is meglátod a végén, hogy ezek a közlemények mennyi igazságot és hamisságot tartalmaznak, és hogy én adtam - e vagy egy angyal, és ha pontosan követted, ez a követés eltávolított, vagy odavezetett  a célhoz. 

Szükséges azonban a rendíthetetlen hit, sőt, sok dolognak ez az egyetlen alapja! 

Te hiszel egy másik világban, mert látni nem láthatod. Hiszel magasabb szellemek befolyásában, de ezeket sem érrezheted. Hiszel az én létezésemben, pedig nem látsz. Hiszed az élet folytatását egy másik világban, pedig tényleges bizonyítékaid - ha egyes esetekben talán vannak is - de áltlában nincsenek. És így első alap a hit, enélkül lehetetlen felépíteni valamilyen szellemi rendszert. 

Ha hited hiányzik, akkor minden bizonyítás hiábavaló, mert a szélbe kiáltott szavak azok. Ha tehát elhiszed, hogy ezek a szavak közvetlenül az én ajkamról erednek, és ez a hit reád különös befolyást gyakról, akkor szabad hozzájuk cselekedeteidet és életedet!  Ha azt hiszed, más szellem mondja neked, hogy mimódon válhatsz az én gyermekemmé, akkor hagyd meg az angyalt angyalnak, és ha magasabb lényt ismersz fel benne, akkor legalább tanom követése  útján  igyekezz azzá válni, aminek őt tartani véled, vagyis: tanácsaimnak és terveimnek  alkalmas eszközévé !  Ezt mondom néked miheztartás végett.      Amen.   Triest,  1870. szeptember 29 - én.

 

Tovább »

_AZ ELLENFÉL TÁMADÁSAI

Jézus Isten közlései az emberrel

Ezek az írások valláson felülállók!


Bertha Dudde  Nr. 7317

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk.

Ján. Ev. 14/21: Aki ismeri, és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.

 

 

AZ ELLENFÉL TÁMADÁSAI - JÉZUS FÉLELMEI AZ OLAJFÁK HEGYÉN

 

 

Sokszor kell még bizonyosságot tennetek, mert az ellenetek való támadás megmarad a vég bekövetkeztéig. De azt gondoljátok meg, hogy szokatlan kegyelmi adományokat kaptok, amelyek a kitartást megkönnyítik, föntről érkező szavaimmal jelentős erőt nyertek. Ehhez hozzájárul, hogy ezt az erőt valóságosan érzitek akkor is, ha nagy a testi gyengeségtek, és azt hiszitek - nincs elég erőtök az ellenállásra. 

Mellétek állok és ne hagylak magatokra benneteket. Ismerem küzdelmeiteket - leki szükségleteiteket - ismerem a testi gyengeségeiteket. De megígértem segítségemet, csak forduljatok hozzám, és biztosan megkapjátok, mert szeretlek, és ellenfelemmel szemben nem akarlak elveszíteni.  

Az félreérthtetlen, hogy ő csak azért játszik veletek, hogy megnyerjen magának. De ne engedjétek, hogy legyőzzön, hanem egyszerűen forduljatok hozzám, és én megsegítelek. Az ellenfél épp a szellemi törekvést igyekszik megakadályozni, és ha ti tudtok erről, akkor küzdjetek nagyobb erővel, amennyiben már előre imádkoztok, hogy erősítselek meg gyengeségeitekben. És a segítséget látható módon megkapjátok, csak egy kis önlegyőzést követel, de ezt az akarati döntést meg kell hoznotok. 

És csodálatos a győzelem, amiben részesültök. Minden kiált küzdelem előnyt jelent a léleknek, akkor is ha ti úgy érzitek, csak szeretet - gyakorlat volt velem szemben  amit tettetek. Ezzel folyton erősebbek lesztek, és győztesen maradtok az ellenfél fölött. Gondoljatok Megváltó Művemre, és a megelőző erős támadásokra. Az ellenfél fölöttem is uralmat akart nyerni, engem is vissza akart tartani attól, amit végbe akartam vinni. Engem is betöltött a legnagyobb gyöngeség érzetével, és elvette minden hitemet, hogy ellen tudok álni neki.   Mint ember imádkoztam, és erősítést kaptam. Győztes lettem fölötte, mert erősen akartam, hogy beneteket meg tudjalak váltani. És amíg felém fordulva engem akartok, nem kell félnetek hogy átengedlek ellenferlemnek- lelketekért  majd én küzdök! És valóban, megnyerlek benneteket mindörökké magamnak!  Amen. 1959.3.26.

Tovább »

_JÉZUS KRISZTUS KERESZTÚTJA

Jézus Atya közlései az emberrel

Ezek az írások valláson felülállók!

 

Bertha Dudde

 

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.  Megjelenésének egyedüli oka, hogy Ján. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk.

 

Ján. 14/21: Aki ismeri, és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.

 

 

JÉZUS KRISZTUS KERESZTÚTJA

 

Aki követni akar, az magános úton jár. Embertársai nem értik meg- ahogyan engem sem értettek - annak ellenére, hogy szeretetemmel ajándékoztam meg őket. Aki követni akar, annak magára kell venni a keresztet, ahogyan én is tettem. Bár az Örök Szeretet nem enged egy embernek sem olyan nehéz keresztet, amilyen az ember Jézusé volt.

Hordoznia kell azt, de terhét megkönnyítheti, ha segítséget kér tőlem. A keresztet akkor én veszem a vállaimra, és hordozom - és velem minden könnyebb lesz, velem társulva már nem jár egyedül. Én mindig megértem, megosztom vele örömeit, fájdalmait. Földi útján állandóan csöndes kettesben járhatja velem. Így keresztjét is hordozhatónak érzi, és sorsához megadóan alkalmazkodik. 

Az egész emberiség fájdalma a vállaimon volt, amikor szemem előtt látva a kereszthalált - mondhatatlan testi szenvedések között - a Golgotára mentem. Azokért jártam a nehéz  utat - ami a kereszthalállal végződött - akik majd egykor követnek. Mondhatatlanul szenvedtem mint ember, hogy lecsökkentsem az emberek szenvedéseit.

Résztvettem az egész emberiség szenvedésében és hordoztam értük a keresztet. És azok követtek, akik szerettek. Az egész emberiséghez mérve, csak kevesen voltak akikért meghaltam, kevesen osztották meg velem kínjaimat, és szenvedtek velem, és értem. Egyszerűen hordták keresztjüket, mert engem követtek, mert az irántam való szeretet mindent kétszeresen éreztetett velük. 

De szeretetük balzsam volt a kegyetlen emberek által ütött sebekre, szeretetük megsokszorozta akaratomat, hogy kereszthalálom által szenvedjek, és segítséget hozzak.  

A kivégzéshez vezető úton sokan követtek, de szenvedésemben csak kevesen vettek részt. A Földön is sokan vándorolnak, de kevesen övetnek. Mindenkiért meghaltam a kereszten, de áldozatomat, és szerzett kegyelmeimet csak kevesenteszik magukévá. Kevesen követnek, holott csak követésem által üdvözülhetnek. Mindenki vegye vállára a keresztjét és gondoljon a Golgotához vezető áldozati utamra, ami nehéz volt egy ember számára és összeroskadtam alatta. De egy másik ember szeretete segített rajtam mikor már szinte kudarcot vallottam.  

Amikor ti szenvedtek, gondoljatok a szavakra: " Aki követni akar, vegye vállára keresztjét!" 

Tudnotok kell, hogy minden akaratomban megnyugvással hordozott szenvedés keresztrefeszítésnek számít, ami minden bűntől való megváltást  és szabadulást jelent.  Tudnotok kell, a földi utat azért járjátok, hogy megszabaduljatok bűneitek következmnyeitől, aminek nagyságát ti nem tudjátok felmérni. 

Az olyan bűnt- amiért bár meghaltam, hogy nagyságát lecsökkentsem- de amit mégis minden egyes embernek, amennyire erejéből telik, magának kell lehordoznia - ha azt akarjátok, hogy a Megváltás Művéből, amit szeretetem a kereszthalállal megkezdett - részesüljetek.  Az emberek csak kicsi keresztet hordoznak, mert a nehéz terhet levettem róluk. De teljesen szenvedés nélkül nem maradhattok, mert a szenvedés terel ahhoz, aki segíteni akar minden emberen, hogy örökké boldogok lehessetek.    Amen

 

Tovább »

_MEGVÁLTÁS MŰVE

Jézus Isten közlései

Ezek az írások valláson felülállók!


Bertha Dudde

 

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje hogy a mai időkben mit mond nekünk. 

 

Ján, 14/21: Aki ismeri, és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt  Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom. és kinyilatkoztatom magam neki.  

 

A MEGVÁLTÁS MŰVE

 

 

Jézus életét adta a kereszten.  A bűnök büntetéséért és engeszteléséért vette magára a legszégyenletesebb halált, azokért, akiktől már semmi javulás nem várható. Leereszkedett a Földre, hogy elviselje  ezt a halált. Hatalma és dicsősége erejével elkerülhette volna, mert az ISTENSZELLEM TELJESSÉGE lakott benne. De  nem tette meg, mert írgalmas tevékenységet akart végbevinni, hogy embertársain segítsen.  

A tettéhez szeretete  mélységeiből jött az akarat. A benne lévő szeretet olyan erős volt, hogy az emberi akaratát is fölerősítette, és képessé tette  a missziója végrehajtására. A szeretet hajtotta, és kivitelezője az emberi akarat volt. Olyan kínokat és megaláztatásokat vett magára, melyek ellentmondtak Isteni természetének, s mondhatatlanul kínlódott miatta. Viszont megerősítették akaratát, hogy a bűnnek ebből a mocsarából kiszabadítsa az embereket. 

Megkönyörült a nagy szellemi ínségen, amiben az emberiség élt, és akik a bűn következtében már semmit sem tudtak földi és túlvilági sorsukról, akik állapotukat illetően teljes ismeretlenségben voltak, amiért  a túlvilágon igen nagy szenvedéseknek néztek elébe. Szánalomra indította sötétségük, és  függőségük annak irányában, aki mélybe való zuhanásukat okozta. Vissza alkarta őket rántani, lehetőséget akart adni,hogy teljes akarati szabadságban induljanak a boldogság állapota felé. És mert gyengék voltak, erőt akart közvetíteni. Ezt  az akarat erősítését szolgáló isteni ajándékot a kereszten elviselt halálával szerezte meg.

Gazdagságot akart kiosztani az egész emberiségnek, de ebbe a gazdagságba engesztelő áldozata  révén először magának kellettt eljutnia. Nagy bűn terhelte őket, és annak kihatását kellett gyöngíteni. Viszont az Isteni igazságosság áldozathozatal nélkül nem engedhette meg  ennek  a nagy bűnnek az eltörlését anélkül, hogy maga le ne alacsonyodjon teremtményeivel szemben. 

Ennek az Örök Rendnek az ismeretében határozta el az ember Jézus, hogy amennyire emberi testben csak lehetséges - áldozatot hoz Istennek. Erre indította az emberek iránti szeretete, és Isten elfogadta az áldozatot, mert a szeretet mindet eltöröl, a szeretet a legerősebb hatalom, és megenyhíti Isten haragját - azaz: igazságosságának teljesen elget tesz, amikor a tettek hajtóereje a szeretet.  

De az áldozat megtétele határtalanul nehéz volt. Az emberi erőt felülmúlta, és ezért nagy volt az értéke- amennyiben teljes megbocsájtást ígért azoknak, akik elismerik Jézus Krisztust a világ Megváltójának, és akaratban és gondolkodásban hozzá kapcsolódnak. Tehát  követik őt, komolyan fáradoznak, hogy életük a szeretet élete legyen úgy, ahogyan Jézus is élt a Földön. Ő megmutatta az embereknek az egyetlen utat, ami az örökélethez vezet. Ez az út csak a szeretetben való élés által ismerhető fel, é nála a kínos kereszhalállal lett megkoronázva.    Amen. 1949. 04. 15.

 

Tovább »

_JÉZUS ÁLDOZATI HALÁLA

Jézus Isten  közlései

Ezek az írások valláson felülállók!


Bertha Dudde

 

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk. 

Ján. 14/21: Aki ismeri, és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.

 

JÉZUS ÁLDOZATI HALÁLA

 

Jézus Krisztus áldozati halála egy egyszeri esemény volt, de kihatása minden időkre szóló - a múltra, jelenre és jövőre is.  Amit az ember Jézus tett, az egyszeri volt, és soha nem ismétlődik meg, mert szellemi tett, és mert szellemi tett, ezért vált földi módon láthatóvá. Az embereknek erről tudomást kellett szerezniük, ha részesedni akarnak ennek az összehasonlíthatatlan eseménynek a kihatásában. 

Jézus kereszthalálának szellemi mibenléte, és szellemi ereje van. S szeretet volt az erő, ami az ember Jézust képesé tette, hogy  olyan mértékű szenvedést viseljen, amibe mindenki más belepusztulna. És a szeretet volt az, ami felismerte ennek a szenvedésnek a szükségességét, és a szeretet indította a világosságból való lelket, hogy keresztutat járjon az emberekért a Földön. Jézus Megváltó Műve minden időknek szól, ezért egyszeri marad, mert a létrehozó szellemi ok megtette hatását, és nincs rá  szükség, hogy megismétlődjék. A jelen, múlt, és jövő minden embere részesedhet belőle, mert minden ember megkaphatja a kegyelmeket, amiket az ember Jézus a kereszten szerzett. Írgalmas cselekedete soha nem merül feledésbe, mert az nem emberi cselekedet, hanem Jézusban maga Isten halt meg az emberekért, és így ez a tett egyszeri esemény, és az is marad. 

Az emberiség hosszú időn keresztül a bűn állapotában tartozkodott a Földön, mielőtt  JÉZUS KRISZTUS, A MEGVÁLTÓ  megkönyörült az embereken -  de akkor a kereszthalállal mindenki megváltást kapott. A sötétségben is még hosszú ideig fognak tartózkodni az emberek, mert még Isten ellenfelének hatalmában vannak. De Jézus Megváltó Műve majd meghozza azoknak is a szabadulást. És ha végtelenül sok is teremtmény, aki még megjárja a Földi utat, Isten irgalma egyszer minden teremtményt átfog, és Jézus Krisztus által megváltásra talál a bűnből és halálból, mer ő a jövő emberéért is meghalt. Erről a hatalmas szeretetről mindig és mindenhol ismeretet szereznek majd. Csak mindig és minden időben lesz engedve az egyes embernek, hogy igénybe veszi - e a megváltás kegyelmét - vagy sem. 

Jézus áldozati útja kiegyenlíti az emberiség minden bűnét, mert annyira rendkívüli kín volt. A világosság egy angyala átment a mélységek mélyén, mert nemcsak az emberi testnek, hanem a tiszta léleknek is leírhatatlanul kellett szenvedni, mert a szenvedésnek ezt a mértékét ember el nem bírta  volna viselni, és ezért az ember Jézus Megváltó Művét másképpen kell megítélni, mert azaz Örökkévalóságban sem veszti el az értékét. Minden embernek fel van ajánlva ez a kegyelmi ajándék, minden ember hasznosíthatja, és minden embernek, aki üdvözülni akar, el kell fogadnia. Ezért minden ember Istentől érintettnek érezheti magát, mert Isten megszólítja amikor szeme elé állítja Jézus krisztust, és Megváltó Művét. Utalás ez, hogy hol keresse, és hol tallja meg az üdvösséget, mert érte is meghozta Jézus a keresztáldozatot, hogy az ember elismerje Krisztust, és a kereszt alá áljon. 

Tehát a megváltó  tettnek csak az emberek szivében kell megismétlődni. Jézusra, és hatalmas szeretetére kell gondolnia, aki meghozta érte ezt az áldozatot, akarnia kell, hogy az írgalmas tett számára is érvényes legyen.  A MEGVÁLTÓ TETT soha nem veszti el  bűntől eloldó erejét, és az ember megszabadul minden vétkétől, akármekkora is az. Isten meghalt a kereszten az emberek iránti szeretetből, ezért megsemmisít minden bűnt, ha azt bűnbánattal terjesztik eléje.      Amen. 1956. 05. 14.

 

 

 

 

Tovább »

_JÉZUS KRISZTUS HELYETTESÍTŐ ENGESZTELÉSE

Jézus Isten közlései

Ezek az írások valláson felülállók!


Bertha Dudde

 

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy Ján. Ev. ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk.

 

Ján. 14/21: Aki ismeri, és teljesíti parancsaimat az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.

 

JÉZUS KRISZTUS HELYETTESÍTŐ ENGESZTELÉSE

 

 

Jézus Krisztus titeket helyettesített, amikor bűneiteket magára vette. Az ember Jézus önmagát adta oda értetek, emberek, hogy eltörölje a bűnadósságot - holott ő a legtisztább, és legártatlanabb lény volt, aki valaha a Földön élt. 

Szenvedett értetek, és meghalt értetek. Isten soha el nem fogadta volna   embertől ezt az áldozatot, ha azt nem szeretetből hozza meg. Isten igazsága azt követeli, hogy minden lény önmaga bünhődjön vétkéért, és így szabaduljon meg.  Ezzel az igazságossággal az ember   Jézus szembeállította hatalmas szeretetét, ami a gyenge leterhelt testvéreknek szólt, akik már képtelenek voltak akkora erőt kifejteni, hogy magukra vegyék és hordozzák a szenvedést, ami ahhoz kellettt, hogy kiegyenlítse  azt a óriási bűnt, amit az Isten oldala mellől való szabadakaratú elbukás magával hozott. Felismerte azt a nyomorúságot, amiben az emberiség élt, tudta mekkora bűn, hogy feladták az Isten iránti szeretetet , és tiltakoztak a szeretet - ereje ellen.   Tudta, hogy mindezt a szeretetnek akkora tette tudja csak kiegyenlíteni, amekkora ez a bűn. 

Azt is tudta,   hogy ilyen cselekedetre ember nem képes, mert nincs azokban ekkora erő, amekkorát ez megkövetelne. Így azzal is tisztában volt, hogy az emberek - egykor elbukott testvérei - menthetetlenül elvesznek, ha nem kapnak segítséget. És  az ember Jézus tele volt szeretettel a szerencsétlen iránt, és ezel a szeretettel ajánlotta fel magát engesztelésre. Isten elfogadta áldozatát, amit az emberiség képviselőjeként hozott. Isten igen nagyra értékelte  az ember Jézus szeretetét, mert ellen tudott álni az ellenfél kísértéseinek, amelyekkel önszeretetre akarta csábítani.  Az ember Jézus tejesen önzetlen volt, és önmagát nem vette figyelembe. Szeme folyton az emberiség nyomorúságát látta, és azokon kívánt segíteni.  

A nagy áldozat meghozatalára egyedül a szeretet indította- és Istent is a szeretet indította, hogy elfogadja az áldozatot. Tehát a kiegyenlítést a szeretet hozta meg, és Isten igazságossága nem szenvedett csorbát. Az engesztelés megtörtént, de nem maguk az emberek, hanem az emberek képviseletében Jézus hozta meg - aki mint ember, ugyanazon a szinten ált. Nagy szeretete  megépítette a hidat az ÖRÖK SZERETET - Isten  felé. Ezzel már érthető lesz, hogy ebben az emberben MAGA ISTEN ölthetett testet, mert Jézust " betöltötte a szeretet" - vagy azt is lehet mondani " maga a SZERETET" volt  az ember Jézusban. Így maga ISTEN engesztelt teremtményei bűnéért.  Isten szeretete törölte el a bűnt, Isten engedte magát keresztre feszíteni, hogy nagy  szükségükben segítséget vigyen  teremtméneinek. Az Isten elleni lázadás túl nagy bűn ahhoz, hogy az ember ki tudná engesztelni - de Isten szeretete nagyobb volt. És az ember Jézusban ez a szeretet adott hírt magáról az írgalom nagy tette által - ami csak egyszer történt, és történhetett meg ezen a Földön. 

Ezért a vétekadósság fönnmarad minden embernél mndaddig, amíg fel nem használja a szeretetnek ezt a nagy Művét, ami érte is végbement. Mert nincs ember, aki egymagában ki tudná engesztelni ezt az óriási bűnt, akármekkorák lennének szenvedései. Csak a szeretet  képes a megváltásra - és ez a szeretet Jézus Krisztusban már meghozta nektek embereknek a megváltást. Egyedül a szeretetet  szabadít meg, így  MAGA ISTEN volt, aki megváltott benneteket a bűntől, és haláltól.       Amen.   1956. 07. 25.

Tovább »

_JÉZUS SZENVEDÉSE A KERESZTEN

Jézus  Atya  közlései  

Ezek az írások valláson felüállók!


Prófétai módon kapta: Bertha Dudde

 

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk. 

Ján. 14/21: Aki ismeri, és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.

 

 

JÉZUS SZENVEDÉSE A KERESZTEN

 

 

Az emberek még nem ismerik fel a maga valóságában Jézus szenvedéseit a kereszten. A földi gyermekei iránt érzett fölfoghatatlan nagy szeretete arra indította az Örök Istenséget, hogy testet őltsön a Földön - hogy az eddig még áthidalhatatlan szakadékot  az Atya és gyermekei között járhatóvá tegye a Földön - és hogy ezeknek a gyermekekenek utat mutasson ami elvezet hozzá. 

Maga az isteni Szeretet építette meg Jézus Krisztus által a hidat. Mint ember, az Úr elmondhatatlanul szenvedett. Az emberek iránti legmélyebb szeretettől vezetve megízlelte a kereszthalál minden kínját. A szeretet - amiből semmi sem volt az emberben - arra indította, hogy meghaljon az emberiségért, és ezzel megváltást hozzon a legmélyeb  bűnadósságból. Szavak azt a kínt nem tudják visszaadni, amit Jézus eltűrt a kereszten. Emberfeletti fájdalmakat szenvedett, mert teste egyesűlve volt a lelkével és szellemével, ezáltal a legnagyobb harmóniában élt mindennel, ami tiszta, áttetsző és világos.  

Ezt a testet a sötét hatalmak lerántották a maguk területére. A kéz ami érintette, bűnös, sötét alakok keze volt, démonoktól hajtva. A gyűlölettel eltelt kezek érintése leírhatatlanul kínos volt. Ha olyan embernek kellettt volna a halált elviselni, aki csak egy volt a sok között, a Megváltó Mű nem lett volna jelentős. De Jézus szenvedése ezerszeresen meghaladta egy közönséges ember szenvedéseit, mert nem csak a test szenvedett önmagában, hanem inkább a lélek. Az a Világosságból jött és a sötétség mélyen megalázta. 

Földi ember nem képes a Megváltás Művét terjedelmében felmérni,  csak a világosság állapotában érti meg azt a mondhatatlan szeretetet is , ami az emberfiát arra indította, hogy a legnehezebb szenvedést vegye magára. És az emberiség olyan csekélynek tekinti Jézus halálát, hogy nem riad vissza, és lemond a Jézus Krisztusban mint a Világ Megváltójába vetett hitéről is. 

Nincsenek  tudatában micsoda mérhetetlen bűnt vesznek ezzel magukra - és mennyire nincs semmi, ami helyettesíthetné ezt az emberi nagy tettet, amit bemutathatnának az emberiségért.     Amen. 1939. 07. 26.

 

Tovább »

_A HALDOKLÓ MEGVÁLTÓ UTOLSÓ SZAVAI A KERESZTEN

Jézus Atya szavai

Ezek az írások valláson felülállók!


Bertha Dudde

 

Vallástól tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk. 

 

Ján.14/21: Aki ismeri, és teljesíti  parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem , azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom. és kinyilatkoztatom magam neki.

 

A HALDOKLÓ MEGVÁLTÓ

UTOLSÓ SZAVAI A KERESZTEN

 

Különösen magas érettségi fok kell ahhoz, hogy valaki a szavaimat mint zengő hangot hallja. Ezért kezdetben csak lehatárolt ismeretanyagot adhatok, és azt olyan terjedelemben, hogy képesek legyetek vele értem dolgozni, embertársaitoknak az Evangéliumot hírdetni. 

Viszont közeledünk a véghez, és az emberiség ennek a Földnek az utolsó eseményei előtt áll. De az emberek teljesen tudatlanok,és nem képesek a szavaim befogadására, sem fel nem ismerik, hogy az én szavaim azok, ha átadták nekik. Szellemi vakságukban már nem tudnak  Krisztus Megváltó Művéről, benne sem hisznek, és ezért menthetetlenül ki vannak szolgáltatva az ellenfelem hatalmának - hacsak a godolkodásukat  és tetteiket a vég bekövetkezte előtt  még meg nem változtatják. És hogy hitük újra feléledjen - ha ez még lehetséges - az emberek valami rendkívüliben részesülnek, amiről Jézus is említést tetta Földön - ugyanis jelek és csodák történnek. 

Krisztus keresztje lesz látható az égen, olyan határozottsággal, hogy megijednek akik nem hisznek benne- míg az enyémek ujjonganakés örülnek, és hitükben igen megerősödnek. Az emberekben szokatlanul nagy  kívánság  ébred, hogy magyarázatot kapjanak rá. A helyes és helytelen feltételezések szolgáimat arra késztetik, hogy bekapcsolódjanak, és az igazságnak megfelelőjen oktassák.  

Most majd különös ismeretekre lesz szükségtek, amit közvetíteni szertnék, de amit csak az említett érettségi fokon fogadhattok magatokba, amit a zengő hang is megkíván. Gondolatilag ez az ismeret nem továbbítható, a szellemi szemnek és szellemi fülnek kell nyitva lennie, hogy a benyomásokat fölfogja amiket a haldokló Megváltó érzett a kereszten, és szavakkal visszadott. Az emberi fül akkor ne fogta föl, és ezért teljesen ismeretlen maradt az emberiség számára. /6. 5./ - Hogy eddig erről nem tudtatok, annak oka, hogy ezeknek a felséges szavaknak a mélységét csak kevesen tudnák felfogni - hatalmas szeretet által létrejött eleven hit kell a megértéséhez. A vég előtt rövidel azonban lesznek olyan emberek, akik a szeretet által eleven hitben élnek, és Jézus isteni szava " érthetővé " válik. A szavak  közvetítésével ezt a fenséges dolgot akarom nyújtani nektek. Ezért alkalmas edényt keresek, ahová Szellememet kiönthetem, egy földi, magát nekem átadó szolgát, akinek én ezt a benső szó útján kinyilatkoztathatom, akivel érthetően és világosan közölhetem Jézusnak a kereszten elhangzott szavait, hogy általa az embertársak is megtudják - tehát az emberiség tudomást szerezzen róla. Amint az égen a jelenség látható lesz, előlépnek at enyémek, és beszélnek érdekemben. Ujjonganak Krisztus keresztje láttán, és szivükben mint halk csengést érzik szavaimat. De akkora a föntröl jövő szavakat már a Földre kelett vezetni, a zengő hang által be kellett fogadni, szolgáimnak már érthetővé vált, és igazolást kapott a hívők által, akik szivükben szintén hallották, és úgy ítélték,hogy az föntről, a magasból elhangzott beszéd. Előtte már ismeretet adok az embereknek, hogy a nagy csoda tudatára ráébredjenek. Aki megvilágosult Szellem, az épül rajta lelkileg, és óriási erőt érez magában.  És ezt az erőt mindenkinek meg akarom adni, aki a végidőben hűséget tanúsít irántam. Olyaneszközt akarok nekik adni, ami erejüket úgy megnöveli, hog megálják a legnagyobb küzdelmeket, és mindvégig kitartanak, amíg csak magam el nem jövök, és elviszem őket Birodalmamba, amíg csak be nem mennek, a Béke Birodalmába, az Új Föld Paradicsomába.     Amen.   1949. 05. 05.

Tovább »

_ALÁSZÁLL A POKOLRA

Jézus Atya közlései

Ezek az írások valláson felüállók!

Bertha Dudde

Vallástól senkit nem akarnak eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk. 

 

Ján. 14/21 Ígérete: Aki ismeri, és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.

 

ALÁSZÁLL A POKOLRA

 

Egyedül soha nem tudjátok lényeteket átalakítását végbevinni, mert hiányzik hozzá az erőtök. Ezt az erőt egyszer valaki meszerezte nektek. Az ember Jézus tett valamit, hogy annak segítségével fölemelkedjetek gyöngeségi állapototokból - ami az Isten elleni lázadástok következménye volt.  Tehát ő magára vette a véteknek a kihatását. A kereszten elszenvedett halálávl fizetett érte, és lehetővé tette, hogy újból erőt lehessen hozzátok vezetni.  

Erőt szerzett  nektek, és kiosztja köztetek, mint kegyelmi ajándékot - feltéve, hogy az ajándékot igénybe veszitek. Föltétele az, hogy aki elismeri Jézus Krisztust Isten fiának, a világ Megváltójának, és ez magába foglalja Jézus  Istenségének az elfogadását is. A  kereszthalált megelőző időkben  lehetetlen volt, hogy az ember átalakíthassa magát, és újból az a Világossábeli - lény legyen aki az őskezdetben volt. Ez csak Jézus kereszthalála által vált lehetővé. Ezért biztosított  az Istenhez való visszatérés, ha az ember Jézus Krisztushoz tartja magát, és a tökéletesedése útján tőle kér segítséget. Az így hozzá- vezetett erő elég arra, hogy megszabadítsa magát annak hatalmától, aki a mélységbe húzta, és ott írgalmatlanul megbilincselte. Jézus Krisztus segítsége nélkül a lény ellenállásához hiánzik az erő. 

Ezért a kereszthalála után Jézus a pokolra is alászállt, hogy segítséget vigyen azoknak is, akik már a Megváltás Művének végbevitele előtt meghaltak, és még mindig Isten ellenfelének hatalmában vannak. Földi életük alatt nem tudtak megszabadulni, mert tljesen gyönge volt az akaratuk. Ezért alávetették magukat, és addig maradtak Isten ellenfelének hatalmában, amíg meg nem érkezett Jézus, a MEGMENTŐ. Minden akadály nékül követhették őt, mert az ő lelkükért is lefizette  vérével a vételárat. Ennek ellenére ezekél a lelkeknél is figyelembe kellett venni , hogy ők maguk mit akartak. De most fölerősödést éreztek- hacsak nem voltak a teljes ellenállásra beállítva.  

A pokolra való alászállást nem értelmezik helyesen, akik csak a készséges lelkekről tesznek említést. Jézus,   a keresztrefeszített, itt is a legmélyebb elveszettségében mutatkozott. Bemerészkedett ellenfele, az elbukott testvér, Lucifer térségébe. Ő előtte is a sebhelyeivel mutatkozott, bemutatva, hogy mire képes a szeretet. Ő mint testvér lépett eléje, de még ez a nagy áldozat sem tudta elkeményedett szivét megpuhítani. Gúnyolódva fordult el tőle, és vele a legrosszabb szellemek serege. A szeretet nem talált utat a szivükhöz, mert gyűlöletük nagyobb volt, és az akaratuk szabad. Isten tudta hogy nem lesz eredmény, de ennek ellenére ezeknek a pokol - lakóinak is felajánlotta kegyelmeit. Mert Jézus szeretete érvényes minden teremtménynél, és a pokolra való alászállás egy utolsó kísérlet volt, hogy Isten ellenfelét  visszatérésre bírja, megadva neki az utolsó lehetőséget, hogy megváltozzon, és az elbukottak megváltásának ideje megrövidüljön.  

De még ez a legnagyobb szeretet - amit Isten az ember Jézusban végbevitt - sem tudta megváltoztatni Lucifer gőgjét, mert az Jézus kereszthalálában a maga győzelmét, és hatalmát láta.  Győztesnek érezte magát, aknek sikerült egy isteni lényt kiszolgáltatni a maga szolgáinak. A pokolra leszálott lényben a " halálhoz érkezettet" és nem a feltámadottat látta. Lucifer nem adta meg magát. Az Istenség ezt öröktől fogva ltta, és erre építette az elbukottak visszavezetésének elgondolását, ami egyszer ezt az elveszett fiút is visszavezeti az Atyai házba, amikor kénytelen lesz az tehetetlenségét felismerni. De még örökkvalósákogig eltarthat, amíg az általa félrevezetettek  hiánytalanul elnyerik megváltásukat.    Amen. 1956.05.10.

 

 

Tovább »

_SZENVEDNI ÉS MEGHALNI - HUSVÉT

Jézus Isten közlései

Ezek az írások valláson felüállók!


Bertha Dudde

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit sem eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyetlen oka, hogy a Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk.  

 

Ján. Ev. 1421:Aki ismeri, és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. A ki szeretet engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.

 

SZENVEDNI ÉS MEGHALNI - HUSVÉT

 

Elerülhetetlen volt, hogy szenvedjek és meghaljak a kereszten. Fenékig ki kellett innom a kelyhet, mindent magamra kellett vennem, ha azt akartam, hogy a Megváltás Műve - ami a vétektől megszabadít benneteket- végbemenjen értetek. Csak annak a szánalmas helyzetnek az ismerete- amiben voltatok - hozta magával, hogy ezt az áldozatot végbevigyem. Szívem tele szánalommal irántatok, és ez a szeretet le akarta venni rólatok azt a rettenetes sorsot, ami a testi halál után rátok várt. Ismertem azt a rettenetes sorsot, és a Sötétség Birodalmának kínjait és szenvedéseit is bármikor elvonultathattam a szemeim előtt, ezért kiutat kerestem. Ehhez járult, hogy szeretetem mint elbukott testvéreimet láttatott benneteket, és el akartam fordítani rólatok azt a borzalmas sorsot. Tehát magamra vettem a vétkeket, és a keresztig mentem velük. - Amit földi módon tettek velem, az mintegy  azt szimbolizálta, amit a vétkek terhe jelentett nekem: mérhetetlenül nyomasztó, fájdalmas, és földre -buktató teher, ami ismételten a földre dobott - de amit szeretetemből kifolyólag nekem mégis tovább kellett vinnem.   

Amit testem fájdalomban elbírt, azt mind magamra vettem - mert a vétek terhét értetek hordoztam. Engesztelni akartam, mert  mindenképen nektek kellett volna lehordozni a terhet, és erre az örökkévalóságokon át sem lettetek volna képesek. Szenvedtem és küzdöttem - és valóban vért izzadtam. Belenéztem a pokol minden mélységébe, és félelem és iszonyat tépte a lelkemet. Mindent eltűrtem. amit nektek kellett volna elszenvedni. Hozzátok való szeretetem adta az erőt, hogy kitartsak a halálig. Nincs semmi, amivel szenvedésemet össze lehetne hasonlítani. Ezt a mértéket ember nem viselhette volna el. Én pedig szakadatlanul ajánlottam fel magamat, mert tudtam hogy mi vár rám, és mint terhet,  ezt is mindig magammal hordtam. Tudatosan mentem az úton, amelynek a végcélja a kereszt volt, és ez az ismeret  végtelenül sok szenvedést okozott az életemben, mert soha nem tudtam vidám lenni az enyémek között, Láttam a lelkekre nehezedő ítéletet, láttam az eredménytelen földi életeket - mert kudarcot vallnak, ha nem hozom meg a bűntől való menekülést.  

Ez az  ismeret megerősítette akaratomat és ellenállás nélkül megadtam magamat sorsomnak, hiszen ez volt  földi életem oka és célja.  Mégis - az utolsó percekig küzdenem kellett, és az utolsó percig olyan óriásira halmozódott előttem a teher, hogy erőmet megsemmisülni láttam, és mint ember Istenhez kiáltottam, vegye el tőlem ezt a kelyhet.  De szeretetem nagyobb volt, mint emberi gyöngeségem. És a kereszten elviselt mondhatatlan szenvedésem és halálom napja - nektek emberek - a  minden vétektől való megváltásotok napja lett. 

Ez az ismeret okozta, hogy türelmesen magamra vegyek mindent, és felkiáltottam: "Beteljesedett!"  Lelkem visszamehetett oda, ahonnan jött, mert halálommal végbement az Atyával  teljes egyesülésem - akitől egykor én is kiindultam.     Amen. 1955.  04. 09.

Tovább »

_HALÁL ÉS FELTÁMADÁS - ÉLET

Jézus Isten közlései a végidőkre

Ezek az írások valláson felüállók!


Bertha Dudde

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, Hogy Ján.Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk. 

 

Ján. Ev. 14/21 Ígérete:  Aki ismeri, és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeretet engem, azt Atyám is  szeretni fogja, és én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.   

 

HALÁL ÉS FELTÁMADÁS - ÉLET

 

Azon az úton mentem, ami számomra  ki volt jelölve. Ezt szabad akarattal kellett megtennem, hogy a célt - az Atyával való teljes egyesülést - elérjem. A halálon át az életbe mentem - a sötétségen át a világosságra. Az emberek bebizonyítottam, amikor harmadnapon feltámadtam, hogy létezik világosság, és létezik élet. 

Bár a halált el kellett szenvednem, de azért, hogy bemehessek az örökéletre. Mert "ÉLET" - nek csak az Istennel való kapcsolat nevezhető, ami önmagában az "örökélet". Sokkal többről van szó, mint amit az emberek könnyelműen az " élet"   szó alatt szó alatt értenek. Ez átistenítését jelenti mindannak ami teremtve lett, és mindazt, amit a teremtmények elé célul tűztek ki.  

És ennek az átistenítésnek hiánytalan végbeviteléért küzdeni kell. le kell győzni a mélységet, olyan utat kell megtenni, ami a halálon keresztül az életre vezet. 

Minden halott, ami Istentől távol van. Az élethez vezető út- az Istenhez vezető út. Mert egykora teremtettek többségükben "elestek" fel is kell támadniok" - és vissza kell térniök  a sötétből a világosságra. Ki kell lépni a sír éjszakájából, amelyben örök idők óta nyomorogtak, és világosságra kell jutni. Én halálomból feltámadtam, az embereknek bebizonyítottam, hogy ők is feltámadhatnak az életre, ha át is szenvedik a földi halált. 

Bebizonyítottam, hogy a halál legyőzhető,  hogy a halál éjszakájából mindenki a nappali világosságba léphet ha engem követ, ha úgy él, mint ahogy én éltem a Földön. Tehát ha a szeretet életét éli, mert akkor Istenhez törekszik, és megtörténhet az Istennel való egyesülés.  

Akkor már nincs halál, hiszen már összekapcsolódtak az "élettel". Ennek ellenére a földi életet le kell tenni, mert akadály a szabadságban és üdvösségben. Földi értelemben tehát meg kell halni, de a lélek kilép a sírból ami magába zárta. Mint egy fénysugár lép a Birodalomba, ami az igazi hazája, a sötétségből föltámad a világosságra. Ami velem megtörtént, az veletek is megtörténik. A haláltól már nem kell félni, mert elvettem minden ijesztő mivoltát. Harmadnapra föltámadtam, látható lettem  tanítványaimnak, akik átszellemített testemet láthatták, hogy maguk is elhigyjék - elmehetnek az egész világba meghírdetni, hogy én élek! 

Kereszthalálom előtt testi haláluk után is a mélyben maradtak az emberek. Még nem volt szabad az út, hogy a Világosság  Birodalmába lépjenek. Ezért nekem is le kellett szállnom a mélybe halálom után, és onnan hidat kellett vernem fölfelé a Birodalmamba- és követhetett a  mélységben senyvedő minden lélek, ha akart. Szeretetem őket is meghívta követésemre. A mélységben lévőknek elérkezett a föltámadás apja. Megváltó Művem által eljutottak az életre, mert a halált a szeretetemmel legyőztem, és minden lélek hozzám hasonlóan föltámad az életre, akik hozzám hasonlóan keresik az egyesülést öröktől való Atyjukkal.     Amen.   1955. 04   10.  

 

Tovább »

_GYŐZELEM A HALÁL FELETT

Jézus Isten közlései a végidőkre

Ezek az írások valláson felülállók!


Bertha Dudde

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk.

 

Ján. 14/21: Aki ismeri, és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt  Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki. 

 

GYŐZELEM A HALÁL FELETT   

 

Legyőzte a halált, harmadnap feltámadt ahgyan tanítványainak előre megmondta, és minden jövendölése teljesült. A világ elnyerte a megváltást, megtörte a halál erejét. Azt kell ezalatt érteni, hogy a pokol fölött kiküzdötte a győzelmet,kiküzdötte a győzelmet a Sátán fölött, aki befolyásával az embereket a halál állapotába döntötte, és egyáltalán a szellemi halál okozója volt. Már saját erőből nem tudott senki az életre jutni, mert a Sátán megkötve tartotta. Ezt a hatalmat az ember Jézus törte meg, és megtörhette, mert már a Földi életében összekapcsolódott Örök  Atyjával, tehát annak erejével, és fölvette a  küzdelmet a Sátánnal. Erőt azért tudott szerezni, mert tele szeretettel, és így az Istenből jövő erőt felfogta. Mint ember nyújtott bizonyosságot az embereknek,hogy a Sátán hatalmából ki lehet szabadulni, ha valaki hozzá hasonlóan a szeretet útját járja.   

Ez az út az Istenből jövő erő birtokosává teszi, és Isten mindent lehetővé tesz, még a Pokol Fejedelmétől való szabadulást is.  

Jézus Krisztus föltámadt a halálból. Dicsőségesen kilépett a sírból és az ővéi közé ment. Igaz - előtte elkelett szenvedni a  földi halált, mert Megváltó Művének ez volt a koronája, és mert az emberek bűnéért engesztelő áldozatot akart bemutatni Istennek. Az ember Jézus meghalt, viszont átszellemített lelke újra fölkelt a sírból, és látható módon megjelent az övéinek, hogy megerősítse őket. Rajta látható módon végbement a folyamat, ami minden emberen végbemegy, akinek a lelke a szeretet által átszellemül, és ezért a testi burok lehullik róla. A lélek föltámad az örök életre,  a lélek nem képes meghalni, esetleg csak Isten ellenfelének hatalmába kerülhet. Akkor állapotát nem lehet életnek nevezni, hisz vétkei miatt a halál éjszakájában van. Mert Jézus. a Megváltó minden emberért föláldozta magát, és mindenkinek megszerzte az örökéletet.  

Ezért az emberek a Megváltó Mű minden kegyelmét igénybe vehetik. Ha ezt  nem teszik meg, és nem kérik segítségét, akkor Isten ellenfelének engedelmeskednek, és a halált még nem győzték le.  

Jézus megmutatta magát tanítványainak, azok látták - mert láthatóan jelent meg.  A tanítványok és mindazok, akik láthatták érett lelkek voltak, akik képesek a szellemi világosság nézésére - mert ennélkül megsemmisültek volna,  amikor megpillantották. Jézus  magával vitte testét- bár lelke is megmutatkozhatott volna látható módon. Ha így tesz, az emberek soha nem hitték volna el, hogy Jézus föltámadt - amit azoknak ígért, akik tanításai szerint élnek. A valóság, hogy a lélek föltámadásáról volt szó, de szavai igazságának jeleként a teste is feltámadt. Ez érthető, mert hiszen teste is át volt szellemítve, és a Földön további  fejlődésre testének nem volt szüksége.  

Egyesült a test - lélek - szellem, és az Isten- Atya felé fordult. Ezért tudott minden dicsőséggel, az övéi számára is látható módon fölmeni a Mennybe. Megadva ezzel Istenségének utolsó bizonyítékát is, hogy a halált legyőzte, és örök életet ad azoknak, akik hisznek benne, és egy, a  Földön végbemenő szellemi változásuk által őt szeretetben követik. A halált mindörökké nem ízlelik meg, mert Jézus Krisztus legyőzte a halált.        Amen. 1951. 03. 21.

Tovább »

_A HALÁL FÖLÖTTI GYŐZELEM

Jézus Isten közlései a végidőkre

Ezek az írások valláson felüállók!


Bertha Dudde

 

Valláshoz hovatartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk. 

Ján. 14/21:   Aki, ismeri, és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.  

 

A HALÁL FÖLÖTTI GYŐZELEM

 

A világot megmentettem a bűntől, Az embereknek ujjongani és örülni kellene, ha tudatában lennének ennek a kegyelemnek, mert egy mondhatatlanul nehéz túlvilági sorstól menti meg őket, ha felhasználják. Azaz, ha Jézus Krisztus által megszerzett megváltás hitével kérik vétkeik adósságának a megbocsájtását.    

Jézus Krisztus végbevitte a Megváltás Művét, és az minden- a Földön és Szellemi Birodalomban levő - lény számára nagyon jelentős tény. De  az  emberek alig vesznek  tudomást róla, és nem hasznosítják ezt a felfoghatatlan kegyelmet!  

Jézus  az emberek iránti végtelen kegelmében hagyta hogy keresztre feszítsék - és harmadnap  ismét fölkelt a halálból. Legyőzte a halált, és azt akarta, hogy minden ember részesüljön áldozathozatala kegyelméből, amit szeretete Istennek bemutatott. Azt akarta, hogy az emberek is a halál legyőzőivé válljanak, hogy a haláltól már ne kelljen félni senkinek, tehát hogy bemehessenek mind az örökéletre. Ő a Megváltás Művével  ledöntötte a korlátokat, de amíg a Földön él, ezt az egész jelentőségével senki sem tudja felfogni. Legyőte a halált, és ezzel megszünt a befolyás az emberre.  Az emberek, akik az egykori bűn, az Isten elleni lázadás miatt már nem voltak szabadok, akiknek akarata Isten ellenfele hatása alatt állt, és akik ettől nem tudtak megszabadulni, Krisztus Kereszthalála által most abban a helyzetben vannak, hogy eloldódhatnak Isten ellenfeléltől, ha Jézus Krisztus támogatását kérik minden nehézségükben a Megváltás Művére hivatkozva - amit az ember Jézus a felebarártaiért hozott meg.  

Tehát Istennél mindenkiért közbenjáró, aki hisz benne, és Jézus követésén fáradozik, tehát ha a szeretetet gyakrolják, és parancsait megtartják. Ekkor az emberek azt teljesítik, amit Isten feladatul adott a földi létre. Ekkor szabaddá válik a halál kötelékeitől - mert az Isten ellenfele iránti engedelmesség a lélek  biztos halálát jelenti. Jézus legyőzte a halált.  

Ember volt, és mint ember halt meg, noha BETÖLTÖTTE ISTEN SZELLEME. A legkeserűbb halált választott magának- amit korlátlan hatalmával el is fordíthatott volna magától.  Mint ember hozott Istennek  áldozatot, és ezzel legyőzte ellenfelét, mert ő önzetlenül csak az embertársai szenvedésére, és vétkeik adósságára gondolt, meg akarta könnyíteni sorsukat, ami bűnük következménye volt, és mindig az is marad.  És Isten elfogadta az áldozatot. Megbocsájtja azok vétkét, akik Jézus közbenjárását, és kegyelmeit kérik.   

Jézus áldozatának elfogadása, és a vétkek megbocsájtásának  kérése  biztosítja felébredését az örökéletre.  Tehát nincs már halál, mert a testi halál után a lélek az örökéletre jut. De csak azok a lelkek, akik elismerik Jézust, akik hiszik, hogy Isten fia, és a Világ Megváltója. Győzelmi  énekeket kellene énekelniaz embereknek, hogy a halál le van győzve, és Jézus végbevitte ezt a munkát. Mert ezzel a  hlál elveszítette fullánkját, ijesztő mivoltát, mert van már ébredés a Szellem-világban is, és Isten ellenfelének már nincs hatalma az ember fölött, ha az az Isteni Megváltónak átadja magát, segítséget, akarata felerősítését, a Megváltó Mű kegyelmeit, és bűnei bocsánatát kéri, amelyeket az egykori bukásból mint örökséget hozott magával. Ettől a bűntől most Jézus Krisztus megváltotta, és ujjongjon, és örüljön amikor látja az ember Jézus szeretetét, ami végbe vitte a Földön a legnehezebbet, amire az ember képes..   Amen.    1949. 04. 14.

 

Tovább »

_ISTEN KÖZLÉSE 2009. 01. 10.

   Teremtő Atya közlését Közlést médium vette és jegyezte!

 "

Felettetek hatalmam megmutatkozott.  Ott  kik Engem követnek és Értem cselekszenek, felemelem Őket hamarosan az Én Országomba. Most SEMMIT fogtok tapasztalni ez  a   SEMMI azt jelenti kik ellenem vannak úgy tesznek mint aki hívő de titokban ellenem dolgoznak.Tehát semmit sem tesznek Értem és Fiamért!  félelmetek jogod hisz felétek tör a gonosz, hogy leigázzon minden Népet és Világot Teremtő Atyátok  hoz nektek megnyugvást hozzátok vezeti Angyalait kik mikor itt az idő vezetnek az Úton mely már az én Országomba fut.Minden amit tennetek kell megvan írva  olvassátok buzgón és teljesítsétek,  Üzeneteim folyamatosan érkeznek közvetítőkön keresztül   és eljutnak hozzátok.   Indulj és tedd a dolgod!   Szeretlek benneteket teremtményeim! Hallottad szavam vidd a hírt várja már érkezésem a Világ!  

                                                                                                                                                                       "

*

 

 

Tovább »

_TEREMTŐLÉLEK KINYILATKOZTATÁSA 2007.

 

Teremtő  Isten  kinyilatkoztatása!

Érkezett:  2007. November 29.


TEREMTŐLÉLEK KNYILATKOZTATÁSA MÉDIUMI KÖZVETÍTÉS ÁLTAL! 

2007. November 29.

Ágnes M:" Hallatlan boldogság járja át lényem, hogy itt lehetek köztetek. Az Én nevem TEREMTŐLÉLEK úgy hívol ISTEN. Közvetítőn keresztül beszélek. Attól tartok, hogy félreviszed azt amiért jöttem. Hamarosan befejeződik Földi utad, de még feladatod van nem kevés. Fel kell hoznod az embereket hozzám, hogy láthassák az ÉN fényem. Arra kérlek figyelj jól!  Hallottam milyen támadások vannak a Földön az igazhitűek ellen. Semmi nem hatalmasabb mint a TEREMTŐ.  Ezt nem lehet elnagyolni, nem lehet elégszer elmondani!   Figyelmed erre irányuljon nem másra! Kérdezz! ATTOLOFOT! Ezt nem kell felbontani, jelentése az ÉN népem kezdete. Sokasodtok és ez már lehetőséget ad a távozásra. Azt meg érzitek mikor eljön az idő. Felemellek benneteket magamhz, hogy boldogság legyen részetek.Tömegek hullnak a porb, ezt látom a földön és sajog a szivem, mert fel kell áldoznom őket. El kell engednem nemzeteket, hogy újra felépítsék gyermekként jövőjüket.   Sokan vagytok kik hozzám tértek, de sosem elegen. Féltem a népem a végső pusztulástól, de hiszek azokban akik értük dolgoznak. Törekedj mindig a Jóra a Békére. A jó az ami engem szolgál, azt aki másra kér hallgatás nélkül küld el. JEHOVAGYERMEKEM elküldtem egy olyan világba, ahol bűn és kegyetlenség uralkodott. Sajgott a testem mikor Őtet keresztre feszítették! Határtalan fájdalom örökre részem!  Az emberiségnek nincs joga kételkedni az Ő eredetiségében!  Ki az Ember, hogy erre hatalmat talál  magában? Egy porszem a létben! Azt a világkatarzist ami vár rátok Dimenzióváltásnak is nevezhetjük, minden lény a maga nyelvén nevezi ezt.  Az ISTENI nyelvet te betükkel megnevezni nem tudod! A Magyerok egy különleges része a Föld teremtésének. Rejtett erők uralkodnak köztetek. Elkell rejtenem az én népem, hogy a hamisok felne fedezzenek titeket. De már ott vagytok a világban mindenhol, hogy szóljatok a szeretet nyelvén. Vannak népek kicsiny csoportok kis hasonlósággal, de amit mondok az csal bennetek van meg, ez pedig az elhivatottság, hogy  végezzétek az én munkám.   Az Ősmagyar nép. Irán régi határaitól származik, ez a hely Allottahoted.  Ide jöttek, hogy rejtsék tudásuk és védjék.  Allottahoted  az Ősi föld. Találsz rá utalásokat a régi írásokban ezzel bizonyosaságot kapsz az eredetre. Ne feledd hallatlan erő van ebben a keresztény/............./  Keresztény? /  Kellemetlen, hogy csodálkozol  kereszténység értelmén! Azok a dogmák melyeket Én adtam a népnek mikor kiküldtem a világba, ezel őrzői a keresztények vallástól függetlenül! Ti emberek ferdítitek  a saját szavaitok értelmét! Sajátos módon igazítjátok magatokhoz. Ezt sürgősen felejtsétek el! Ez az öt évi munka pont elég lesz mindannyiótoknak arra, ráeszméljetek mi is a dolgotok a földön.  Most megyek mert fáradsz...   Járj békével és szeretettel szivedben, lelkedben gyermekem.    TEREMTÉS ATYJA  2007. NOVEMBER. 29.

Tovább »

_ÉLŐ ÁLOM

 

Egy kedves történetet osztok meg most veletek, mely történet  Isten mindenkori jelenlétéről, és  egy ember életsorsáról szól.  

 

"

ÉLŐ ÁLOM

 

Álmában egy ember, az úrral sétál a tengerpart homokján. Az ég visszatükrözte eléje, életének egyes jeleneteit. Látta,  mindig két lábnyom halad egymás mellett, az egyik az övé volt, a másik az Úré.  Amikor az életének az utolsó jelenete is felvillant előtte, visszanézett a homokban lévő lábnyomokra. Ekkor vette észre, hogy életének bizonyos idején csupán egyetlen lábnyom haladt előre. Ráeszmélt, ezek voltak életének legszomorúbb és legválságosabb szakaszai.

A látvány megzavarta, és  azt kérdezte  az Úrtól: Uram azt mondtad nékem, hogy mindvégig velem jársz  utamon. Attól fogva, hogy elhatároztam követlek téged.  De azt kell látnom, hogy életem legnehezebb szakaszaiban cupán egyetlen lábnyom halad tova.  Nem értem, miért hagytál el éppen olyankor amikor a legnagyobb szükség lett volna rád.

Az Úr így válaszolt:  Kedves drága gyermekem, szeretlek téged és soha sem hagytalak el. Azért látsz csak egyetlen lábnyomot a megpróbáltatás és a szenvedés idején, mert ilyenkor felemeltelek s a karomban hordoztalak téged. "

 

Gondoljunk mi is erre a történetre amikor, a nehéz napjainkat éljük, látszólag magunkra hagyatva. Látszólag, mert valójában Isten minden pillanatban velünk van. Gondoljunk arra, ha Isten becsuk egy lehetőséget előttünk, azonnal ki is nyit egy másikat. A mi dolgunk felismerni az új utat.   A szeretet ereje legyen mindenkivel.   F.L. 

Tovább »

_MENNY ÉS POKOL

 

MENNY ÉS POKOL


 

1/ Amidőn az Úr a tanítványok előtt  annak az időszaknak befejeződéséről beszél - amely az egyház végső kora,- a jövendölések végén annak a szeretet és a hit tekintetében eymásra következő állapotáról eképpen szól: 

" Mindjárt pedig ama napok nyomorúsága után a nap elhomályosodik és a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak és az egek hatalmasságai megrendülnek. Akkor megtetszik az Emberfiának jele az égben és akkor a föld minden nemzete sír és meglátják, hogy  az emberfia az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel eljön.  És Ő elküldi angyalait  trombitának hatalmas szavával, akik az Ő választottait egybegyűjtik a négy szelek felöl, az egek egyik végétől fogva a másik végéig."  / Máté 24, 29,30,31,/ 

Azok, akik ezeket a Igéket a betűértelem szerint értelmezik olyképpen hiszik, hogy abban a végső időben, amely  az utolsó ítélet, mindezek ahogy a betűszerinti értelemben vannak, úgy történnek meg.  Vagyis, hogy a nap és a hold elsötétülnek és a csillagok az égről lehulllanak, és az Úr jele az égen megtetszik, és  hogy Őtet a felhőkben és egyszersmint az angyalokat harsonákkal meglátják, sőt - egyebütt tett jövendölések szerint - az egész látható világ is elpusztul, ezután pedig új ég és új föld  keletkezik. Manapság az egyházhoz tartozók közül a legtöbben  ebben a éleményben vannak. Akik azonban az egészet így hiszik, azok nem ismerik azokat a titkokat, amelyek az Ige minden részében elrejtvék: Mert az Ige minden részének benső értelme is van, amely alatt nem természeti és világi dolgokat - miként a betű szerinti értelemben -  hanem szellemi és mennyei dolgokat kell érteni. Ez pedig nem csupán a több szónak az értelmére, hanem minden egyes szóra is vonatkozik: mert az Igét tisztán megfelelésben írták, hogy minden egyes részének benső értelme is legyen. Hogy ez a benső értelem milyen, kiviláglik mindabból amit erről az értelemről a "  MENNYEI TITKOK" című munkámban mondottam és mutattam: amit ebből összegyűjtve a " Fehér ló - ról adott magyarázatban is meg lehet találni, amelyről a " KIJELENTÉSEK KÖNYVÉBEN" van szó.Ugyanebben az értelemben kell venni tehát azt is, amit az Úr a föntidézett helyen, az ég felhőiben leendő eljöveteléről mondott. Az elsötétülő nap e helyen az Urat a szeretet tekintetében jelképezi: a hold az Urat a hit tekintetében: a csillagok a jó és igaz, vagyis a szeretet és hit megismerését: az Emberfiának az égen levő jele, az isteni igaz megjelenését: a föld siránkozó nemzetségei az igaz és a jó, vagyis a hit szeretet tartozékát: a harsonás angyalok és a hatalmas hang a mennyet jelképezi, amelyből az isteni igaz származik. Mindezek szerint világos, hogy az Úr fenti szavai alatt azt kell érteni, hogy  az egyház végső korában - amikor a szeretet már nem lesz és ezért hit sem - az Úr az Igét annak belső értelme szerint föltárja, és a menny titkait kinyilatkoztatja. Azok a titkok amelyek a következőkben kinyilatkoztatnak a mennyre és a pokolra, nem különben az ember halála utáni életre vonatkoznak. Manapság az egyházhoz tartozó ember alig tud valami a mennyről és a pokolról, úgyszintén a halál utáni életről, habár mindezt az Igében megírva találhatja: sőt sokan akik az egyház kebelében születtek, még tagadják is ezeket szívükben vagy szólván: Ki jött onnan vissza, és beszélte el?  Hogy tehát az ilyen tagadás, amit kiváltképen a világ szerinti bölcseknál lehet tapasztalni, az egyszerű hitüket és tiszta szivűeket meg ne mételyezze és meg ne rontsa, - megadatott nekem, hogy az angyalokkal együtt lehessek, és velük beszélgessek, mint egyik ember a másikkal beszél: és a mennyben - valamint a pokolban lévő dolgokat megláthassam, és pedig  immár tizenhárom év óta,- hogy ezeket a látottak és hallottak szerint megírjam, remélvén, hogy így a tudatlanság felvilágosul, a hitetlenség pedig eloszlik. Ilyen közvetlen kijelentés történik manapság, mert ez az  -  ami  az Úr eljövetele alatt értetik.

Tovább »

_AZ ÉG ERŐI MEGINDULNAK

J

ézus Isten kinyilatkoztatása


Ezek az írások valláson felülállók!

 

Jakab Lorber  Gottfried Mayerhofer írásaiból 1870

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit sem eltéríteni, sem valami vallási kötösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy a Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk.

 

AZ ÉG ERŐI MEGINDULNAK

 

Gyermekeim - az Írásban ez áll: " Az ÉG erői megindulnak!"

Ezért sok ember azt hiszi, hogy majd lehullanak az ég  csillagai. De nem így lesz. Egészen más a jelentése.

A földön jelenleg igen sok olyan lélek  van testbeöltözve, akik bolygóról vagy a napok világairól jöttek. Ezekből a lelkekből igen sokan belesülyedtek a legvadabb materializmusba. Teljesen elvesztették a  legmagaabb személyes Istenbe vetett hitüket - pedig azért jöttek a földre, hogy ezt az Istenlényt megtalálják. Rokonaik, sőt ama világok minden lakója megállás nélkül imádkozik értük. Azokért, akik kimentek, hogy megtaláják "a jó"  és " szeretetteljes Atyát" a " Nagy Szellemet" - hogy hírt vigyenek róla az otthoniaknak.  - És vajon mit mond egy ilyen  lélek amikor visszatér?

Testi haláluk után sokan nem is térnek vissza, mert túlságosan is kapcsolódtak az anyaghoz. Irgalom által ezek olyan helyre kerülnek, ahol lassan - lassan  megtisztulnak és szabadá válnak. 

De legalább azok találják meg az utat hozzám, akik fentről jöttek és mutassák meg az utat az aluról jötteknek. De épp a fentről jöttek hoztak részben minden viszásságot és nyomort a Földre. - Most eljön az idő, amikor nagyobb bolygók és napok lakóinak tekintetét megnyitom a Földre, és tisztázom azok álláspontját, akik  engem mentek megkeresni a Földre. Erre az otthoniak hatalmasan fölizgulnak és ez az izgalom kiterjed a Vénusztól az Urkáig. Ekkor érkezik el az a helyzet, hogy" az Ég erői megrendülnek" és a föld lakóit  minden oldalról hatalmas kiáltás éri. Egységes szellem lobog körül mindenkit kelettől - nyugatig: egységes  szélvihar morajlik és hajlít meg minden erős és merev szellemet.  Ennek a viharnak majd semmi nem tud ellenálni. Ekkor jövök el majd én is az enyéimhez mint azok Szent Atyja.  Amen

ézus Isten kinyilatkoztatása


Ezek az írások valláson felülállók!

 

Jakab Lorber  Gottfried Mayerhofer írásaiból 1870

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit sem eltéríteni, sem valami vallási kötösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy a Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk.

 

AZ ÉG ERŐI MEGINDULNAK

 

Gyermekeim - az Írásban ez áll: " Az ÉG erői megindulnak!"

Ezért sok ember azt hiszi, hogy majd lehullanak az ég  csillagai. De nem így lesz. Egészen más a jelentése.

A földön jelenleg igen sok olyan lélek  van testbeöltözve, akik bolygóról vagy a napok világairól jöttek. Ezekből a lelkekből igen sokan belesülyedtek a legvadabb materializmusba. Teljesen elvesztették a  legmagaabb személyes Istenbe vetett hitüket - pedig azért jöttek a földre, hogy ezt az Istenlényt megtalálják. Rokonaik, sőt ama világok minden lakója megállás nélkül imádkozik értük. Azokért, akik kimentek, hogy megtaláják "a jó"  és " szeretetteljes Atyát" a " Nagy Szellemet" - hogy hírt vigyenek róla az otthoniaknak.  - És vajon mit mond egy ilyen  lélek amikor visszatér?

Testi haláluk után sokan nem is térnek vissza, mert túlságosan is kapcsolódtak az anyaghoz. Irgalom által ezek olyan helyre kerülnek, ahol lassan - lassan  megtisztulnak és szabadá válnak. 

De legalább azok találják meg az utat hozzám, akik fentről jöttek és mutassák meg az utat az aluról jötteknek. De épp a fentről jöttek hoztak részben minden viszásságot és nyomort a Földre. - Most eljön az idő, amikor nagyobb bolygók és napok lakóinak tekintetét megnyitom a Földre, és tisztázom azok álláspontját, akik  engem mentek megkeresni a Földre. Erre az otthoniak hatalmasan fölizgulnak és ez az izgalom kiterjed a Vénusztól az Urkáig. Ekkor érkezik el az a helyzet, hogy" az Ég erői megrendülnek" és a föld lakóit  minden oldalról hatalmas kiáltás éri. Egységes szellem lobog körül mindenkit kelettől - nyugatig: egységes  szélvihar morajlik és hajlít meg minden erős és merev szellemet.  Ennek a viharnak majd semmi nem tud ellenálni. Ekkor jövök el majd én is az enyéimhez mint azok Szent Atyja.  Amen

 

Tovább »

_AZ EZERÉVES BIRODALOM

Jézus Krisztus Szava


Prófétai módon kapta Ján. Ev. 14/21 ígérete íalpján:Jakob Lorber

Ezek az írások valláson felülállók!

 

 

EZERÉVES BIRODALOM   

 

Gondoskodom róla, hogy én - mint egyedül igaz Krisztus, igazi érvényre jussak az emberek benső életében. Ez lesz az igazi szikla, amelyet a pokol hatalmasai sem tudnak legyőzni. Én leszek a szegletkő, amelyet a sok építő keresztül - kasul félredobott. Jaj annak, aki ezen a szegletkövön megbotránkozik, mert úgy zúzódik össze, mint gyenge agyagedény. Akire ráesik, az pedig por és hamuvá lesz. És ezzel jön el az én mindig félreértett  EZERÉVES BIRODALMAM.   

Aki  a régi arab számokat figyelemmel szemléli, az a megfelelőség útján egészen mást lát meg alakjukban - mint pl. az ezer egységet az ezres  számnál. 

Aki 1000 szám, elején at 1 - gyel engem ábrázol emberi személyemben. A három egymást követő nulla szintén engem ábrázol isteni teljességemben. Így ez a kifejezés, hogy " Ezerév" - úgy értendő, hogy az ezres szám, Istenségem teljességében ábrázol engem. Az "év" szó pedig az időtartamot,amelyben végig én vagyok uralmon, és részben magam, részben ujonan ébresztett szolgáimmal kormányzom és vezetem ennek a földnek a népeit. Az embereknek ebben az áldott periódusban is végig kell küzdeniük a szabad életpróbájukat. Éppúgy mint most, és sokat kell küzdeniük az anyaggal. De a kiált küzdelem után, a halhatatlanság ruhájába öltöznek.  Ezek alapján tehát ti a nagy átmeneti időben éltek.  

Boldog mindenki, aki mindezt hívő szívvel elfogadja  és nem bosszankodik az ebben a világban található sok ördögi dolgon. Nem tart sokáig, mert választottaim miatt nagyon lerövidítem. Ezért dícsérnek  és ujjonganak. Igaz uralkodót nem taszítok le a trónjáról, hanem  eltöltöm Szellememmel  és ezáltal egy akol lesz, és egy pásztor, - hogy teljesedésbe menjen minden, amit földi életemben az embereknek  mondtam.

A 666- os SZÁM

 

Az Úr: " Egy mértéket akarok adni, amelynek alapján te és mindenki megtudhatja, hogyan áll önmaga szeretetével -  felebaráti szeretetével - és hogyan az Isten iránti szeretettel.   Vedd a 666 - os számot. És az jó, vagy rossz viszonylata szerint vagy egy  tökéletes embert - vagy egy tökéletes  ördögöt láttat. 

Az emberben lévő szeretetet oszd szét  666 részre. Ebből Istennek adj 600- at - a felebarátodnak 60 - at - és magadnak 6 - ot. 

Ekkor tökéletes ember viszonyai vannak benned. De ha tökéletes ördög akarsz lenni, akkor adj Istennek 6- ot, felebarátodnak  60 - at - és önmagadnak 600 - at ! "

Tovább »

_SZERETET A LEGFŐBB PARANCS

 

 

Jézus Isten Közlése

 

Ezek az írások valláson felülállók!  Prófétai módon kapta és jegyezte Ján.  Ev. 14/21 ígérete alapján: Bertha Dudde 1947. 3. 16. 4000 

 

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit sem eléríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egydüli oka, hogy a Ján Ev.14/21 ígérete alapján Isten szavát  közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk. 

 

Jézus Atya tanítása

 

 

SZERETET A LEFŐBB PARANCS

 

A Biblia tartalma: A szeretet tana

 

Kell, hogy a bennetek lévő szellem tanítson - különben tudás nélkül maradtok. Viszont a szellem csak akkor tevékenykedhet,  HA A SZERETETBEN ÉLTEK. Eért misszióm abban állt, hogy mint földi ember elsősorban a szeretet tanítást közvetítsem. Ha ezt az emberek követik, az anyira átformálja őket, hogy szellemük akcióba léphet, és a további szellemi dolgok közvetítését lehetővé teszi.  De földön járásom idején már annyira eltávolodtak az emberek a szerettől, hogy újból és ismételten szeretetlenségük következményeire kellett figyelmeztetnem őket, és állandóan a szeretet parancsait kellett a szemük elé tárnom. És csak kevés embert tudtam ebbe az ismeretbe bevezetni. 

Nem lett volna okos dolog, ha általános tudást adok, mert  szeretet nélkül az csak halott tudás maradt volna, tehát minden hatás nélüli. Ezért akaratom folytán apostolaim feljegyzései is olyan formát kaptak, hogy elhagyták belőle a mélyebb tudást, és tartalma a szeretet tanítása volt. Aki ezt követi és komolyan törekszik - megszerzi a mély tudást is. Magam a földön bőségesen osztottam az ismereteket. De ismertem hallgatóim szivét, ismertem akaratukat is, mennyire akarják személyemet felismerni, amely indítást ad, hogy a kapott ismeretet elismerjék, mint általános igazságot.

Tanítványaimat is oktattam, és mennybemenetelem után Szellemem kiömlése által kaptak - azt közvetíteni tudják az embereknek.  Tehát akiknek a tanítványaim az Evangéliumot hírdették, azok JÓl el voltak látva ismerettel. Hogy a  mély, szellemi tudást valaki megértse és élvezni tudja áldásait, - annak, a  szeretetben való élés a feltétele. Megbízásom folytán tanítványaim EZT ÍRTÁK LE, hogy úgy maradjon meg, ahogyan azt én a földön tanítottam. Ugyanúgy a feljegyzéseikhez tartozott életsorsom leírása is, mert annak példaként kellett állni minden ember előtt. Ez tanítványaim hagyatéka - de a mély tudást nélkülözi, mert ez volt az akaratom. 

Mert  aki ebből a könyvből akar tudást meríteni- amely valóban szavaimat tartalamazza - de nincs benne szeretet, az nem tud mit kezdeni vele.   Mer  a szellemi tudás olyan világosság, amely a szeretet gyakorlása által gyullad föl, és akkor sugárzik teljes világító erejével, amikor az emberben fölébred szelleme - és most már belülről világosulhat meg. Az iskolaszerűn áttadott ismeretnek csak akkor  lenne értéke, ha az vizsgálódással és feldolgozással  gondolati tulajdonává válna. De ez is csak a szellem folytonos aszisztálása  mellett lehetséges - és ezért elengedhetetlen hozzá a szeretet. 

Ezek szerint tehát teljesen érthető, hogy a földön magam is - és az akaratom szerint készült feljegyzések is, csak a szeretetet predikálják - és elsőnek és legfontosabbnak a szeetet - parancsot állítják az emberek elé. Tehát annél nincs semmi fontosabb, és  nem lehet embert eléggé figyelmeztetni, hogy ezt a parancsot betartsa, és általa lelki érettsére jusson. Minden további  tudás csak a szeretetben való élés következménye, és az egyes ember úgy kapja, hogy az hasznos számára. 

Mert amint szelleme tevékenykedhet benne, , mértéknélkül kaphatja az ismereteket. Maga határozza meg, hogy a bölcsesség milyen fokán kíván élni. Most már nem kell tanulnia, mert  direkt kapja a szellemi birodalomból. De ezt csak az az ember érti, aki szeretetparancsom követésével felébresztette  magában szellemét. Soha nem lesz érthető azoknak, akik  szeretet nékül élnek - tudásukat csak könyvből szerzik, vagy próbálják megszerezni. De az csak halott tudás. Az élő tudást a szellem adja - teljes megértést pedig csak a szeretet.  Amen.

Tovább »

_EGY CSILLAG KÜLDETÉSE

Jézus Isten közlése


Ezek az írások valláson felülállók!  

 

Prófétai módon kapta és jegyezte Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján: Bertha Dudde 1955.8. 3.   6324  

Valláshoz tattozástól nem akarnak senkit sem eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy a Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk. 

Jézus Atya tanítása

 

EGY CSILLAG KÖZELEDÉSE

 

Nyissátok tágra szíveteket - készüljetek föntröl érkező szeretetsugaram befogadására, és halljátok, hogy mit akarok mondani: A közeli ég egy biztos jele, hogy egy csillag válik láthatóvá, amely a föld irányába mozog, és a pályája  mégis nagyon különös - mert olykor eltűnik a szem elöl, majd megin látható lesz. Áthatolhatatlan köd kíséri, az olykor feloszlik, hogy aztán megint megsűrösödjön. 

Az emberek valami olyant élnek élnek majd át,  ami eddig ismeretlen volt. A csillag hatása a földre rémületet hoz.  Azt lehet hinni, hogy a Föld  a csillagnak áldozatául esik, mert érezhető zavarokat okoz, amiket nem lehet megmagyarázni. Vannak emberek, akiket nem rendít meg semmi, akármi tör is rájuk. De amint a földet kiszolgáltatva látják a természet erejének - elveszítik nyugalmukat. Félnek., mert ilyennel még nem találkoztak.  

És ezekért  az emberekért megindulna a menny erői. Meg akarom szólítani ezeket az embereket, és el szeretném érni, hogy amikor tehetetlennek érzik magukat, Istenükre és Teremtőjükre bízzák magukat. Akármilyen borzalmas is kihatásában az, amit az emberi akarat tesz - ezeket az embereket nem rendíti meg, De kicsik és gyengék lesznek, amint kivannak szolgáltatva a természet erőinek. Lehet, hogy ahhoz menekülnek akkor, aki minden teremtett dolog Ura - lehet hogy a nagy szükségben hozzám találnak. 

A természetnek ez a játéka az emberben nagy izgalmat kelt és félnek nem ok nélkül. Mert  akármilyen különlegesek is a kísérőjelenségek - a csillag mindjobban közeledik. Azoknak, akik a csillagot észrevették és számításokat végeztek a pályájára vonatkozóan- az összeütközés elkerülhetetlennek látszik. De én már régebben bejelentettem nektek, hogy " ellenség érkezik a levegőből" - hogy a teljes vég előtt - azaz a földfelszín totális átalakulása előtt még nagyméretű természeti csapás lesz, amely sok áldozatot követel. 

Ismételten felhívom a figyelmeteket ezekre a dolgokra, mert szavam igazság és teljesülni fog. De előtte mindenről fölvilágosítalak. Fel kell ismernetek hatalmamat  ésakaratomat. Tudnotok kell, hogy akaratom nélkül nem történhet semmi, és nincs semmi, aminek ne lenne értelme és célja.  Azokra gondolok akik teljesen hit nélkül élnek, de akiket ellenfelemmel szemben mégsem akarok elveszíteni. ezért tudnotok kell, hogy mi vár rátok, így a nagy szükség idején hamarabb hisztek abban, Aki uura égnek és földnek, minden csillagnak és világnak - mert  minden akaratának van alárendelve. Legyen már előzetes ismeretek, és ha kis jóakarat van bennetek, hamarabb tudtok hinni.  

Szerencsétlenség jön rátok, de az áldás s lehet egyes embernek, ha általa lelke életét megnyeri. Akkor is áldás lesz neki, ha eközben földi értelemben meghal - csak kiáltson hozzám amikor veszedelemben van.  Amen. 

 

Tovább »

_ISTEN ORSZÁGÁNAK HÉT FEJLŐDÉSI SZAKASZA

Jézus Isten  közlése


Ezek az írások valláson felülállók! 

 

Prófétai módon kapta és jegyezte a Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján: Johanna Hent schel   1963.    115.  

Jéus Atya tanítása

Az Isten Országának  hét fejlődési szakasza  

Előszó: " Én vagyok a te istened. Idegen Isteneket ne imádj! "     / 2. Mózes. 20. 3.  és Thesszaloniki lev. 1. 9-10/

 

AZ ÉN BÉKÉM LEGYEN VELETEK ! 

Még ezen a szájon beszélek hozzátok. Mennyei Atyátoknak engedjétek meg, hogy tanítson, figyelmeztessen,  és vígasztaljon. 

Ma hét - rétű Isten Birodalomról oktatlak benneteket.

De előtte azokkal a szavakkal figyelmeztetlek, amelyeket Pál apostol által mondtam: 

" Forduljatok el a  BÁLVÁNYIMÁDÁSTÓL, ÉS NE ÜZZETEK POGÁNYSÁGOT - HANEM SZEMÉLYES ELJÖVETELEMRE VÁRJATOK! "  

Hiszen engem az igaz eleven Istent hordozzátok magatokban. De  akkor miért szomorítanak meg egyesek pogányságokkal?   A szellemi adományoknak keresése:  szellemekkel való találkozásokra, mágiára csábít benneteket és csak későn veszitek észre, hogy a Sátán vezet ezeken a kerülő utakon és zűrzavart okoz. Még Szent Nevemmel is viszaéltek. "Itt van Krisztus!" Ott van Krisztus!"  - ezt kiáltjátok - pedig nem én vagyok ott!

Óvlak a hamis prófétáktól! EGYEDÜL  MELLÉM ZÁRKÓZZATOK FEL,   és szívetekben szeressetek. Ezzel kivéditek a gonosz ravasz támadását.  

Amikor szellemtestben újra eljövök, csak a tiszta, alázatos szeretet ismer föl. Csak a szerető szív siet elém!

Azért boldogok, akik békét szereznek.  BOLDOGOK VAGYTOK, akik az én békémet és  szeretetemet hordozzátok magatokban.   BOLDOGOK VAGYTOK  akik a békét terjesztitek. De állandóan kegyen tudatos - hogy  ÉN VAGYOK BENNETEK A HIGGADTSÁG ÉS A LELKI - NYUGALOM. NYUGODTAK VAGYTOK, HA VELEM EGYEÜLVE ÉRNEK A SZERENCSÉTLENSÉGEK ÉS SZENVEDÉSEK.  

VELEM EGYESÜLVE ELLEN TUDTOK ÁLLNI A GONOSZ KÍSÉRTÉSEINEK ÉS TÁMADÁSAINAK.  EZÉRT ÖRÜLJETEK: ÉN, JÉZUS KRIZTUS A TI ISTENETEK ÉS ATYÁTOK  v a n   b e n n  e t e k ! 

A világ az a búzatábla amelyen eltűröm a gyomokat - és a vallásos, magát kereszténynek valló világ is idetartozik. 

A világegyházakban és a közösségekben egymás mellett engedem nőni a búzát és a gyomnövényt.  A gyomot a gonosz elelnség veti, és gyökerei szoros kapcsolatban vannak a búza gyökerével. Azért  az aratásig nőni hagyom mindkettőt. Majd akkor lesznek szétválasztva. - Ebben a világban a jó és a rossz egymásba gyökeredzik. De az enyémek ismernek engem.  

AKI ENGEM SZERET AZ ELFORDUL MINDEN BÁLVÁNYIMÁDÁSTÓL. AKI ENGEM SZERET AZ CSAK NÁLAM KERES SEGÍTSÉGET.  AKI ENGEM SZERET  AZ A SZORONGATTATÁSOKBAN IS CSAK HOZZÁM TEKINT FÖL.  

Ne az adományaim legyenek számotokra a legfontosabbak - hanem az én életem, a jelenlétem, a személyem. Aki szeretettel vágyódik rám, annak eljövetelem minden problémájára megadja a választ és megoldást. 

Mindenesetre akik nem várják az eljövetelemet, azok minden remény nélkül élnek.  

MOST ELMAGYARÁZOM ISTENI BIRODALMAM HÉT FEJLŐDÉSI SZAKASZÁT  

ELSŐ LÉPCSŐ:  A földi Paradicsomot én teremtettem. Ádám az engedetlenség bűne által elszakadt és a Sátán alattvalója lett. A Sátán álnokság és rablás által lett a Világ Hercege.  A népeket majdnem teljesen a befolyása alá vette. Az ő műve a pogányság  és minden bálványimádás. Ábrahám ősatya által nagy írgalmam és türelmem egy új, szellemében érdeklődő népet ébresztett a Zsidók országában.  

ELKEZDŐDÖTT A MÁSODIK BIRODALOM ! 

Tanítottam a népet és rámutattam, hogy a sátáni köteléktől akarom őket megszabadítani. De az izraeliták nem alkalmazkodtak az ujjonan felállított rendhez.  NEM ENGEDTÉK MEG  SZELLEMEM VEZETÉSÉT ÉS NEM AKARTÁK, HOGY DIREKT NEKEM ENGEDELMESKEDJENEK -  hanem azt akarták, hogy király kormányozza őket, ahogyan a szomszédos népeknél is szokásban van. Mert remegtek előttem és féltek tőlem - azért királyt akartak, akinek emberi hibái voltak - mint nekik, és így kevésbé szigorú és jobban befolyásolható.

A megvilágosult és áldott próféta Sámuel sírt népe buta  kívánsága miatt Fájdalmát elpanaszolta nekem. Ezt válaszoltam neki:  " Sámuel - ez nem neked szól - hanem nekem! Engem dobtak félre újból, hogy ne én legyek a királyuk. "  Teljesítettem a nép kívánságát és királynak adtam nekik Sault.  

EZZEL MEGKEZDŐDÖTT ISTEN - BIRODALMAM HARMADIK FEJLŐDÉSI SZAKASZA 

Saul kemény igát tett a zsidó nép nyakára, nehéz szükséget és megpróbáltatásokat kellett elszenvedniük.  EKKOR ÚJBÓL HOZZÁM KIÁLTOTTAK SEGÍTSÉGÉRT.  Megkönyörültem rajtuk és Dávid lett a Királyuk.  DÁVID SZÍVEM SZERINTI EMBER VOLT.  

Az idők folyamán a zsidó nép belső és külső csapásokat szenvedett át.  PRÓFÉTÁK  által meghirdettem, hogy  MESSIÁST küldök és felállítom Isten Országát.  A KEYELEM ÚJ SZÖVETSÉGÉT IGÉRTEM NEKIK. - De a prófétámat üldözték,egyeseketmeg is öltek, és a sátán befolása mindnagyobb lett.  

A NEGYEDIK FEJLŐDÉSI LÉPCSŐT EMBERRÉVÉLÁSOM VEZETTE BE:  

MINT JÉZUS JÖTTEM EL A SAJÁTOMBA, HOGY NE CSAK A ZSIDÓKAT, HANEM MINDENKIT MEGVÁLTSAK A BŰN HATALMÁTÓL - AKI ELFOGAD.  DE A ZSIDÓK NEM FOGADTAK EL.   

Ezért elvettem tőlük Országomat és a pogányoknak adtam. 

A kereszten végbement szeretet-halálom - most az egész számára áldás lett.  ÉS MA IS HATÉKONY A MEGVÁLTÁS MŰVÉNEK AZ ÁLDÁSA: MERT AZ ÖRÖK, MENNYEI  FELTÁMADÁS- ÉLETEMET MINDEN EMBER BIROKOLHATJA, HA SZÍVÉBE BEFOGAD ENGEM ÉS SZERETETBEN ÉL.  

ISTEN BIRODALMAM ÖTÖDIK KORSZAKA   az az idő, amelyben most éltek. Ez a belső,  szívben elrejtett Isten- birodalom, Új alakjában az első Pünkösd óta nyílvánul meg. Azzal hat megújítóan és alakítóan a világosságot hordozók szivében, hogy Szent  Szellemem ömlik beléjük.

Ez bennetek a Béke birodalom, amelyről azt mondtam: " Az  ÉN ORSZÁGOM NEM E VILÁGBÓL VALÓ!"  

Ti mintegy rejtve hordozzátok magatokban, és  én jelen vagyok szellemben, de testszerűen nem. Aki engem már elfogadott, az tudja miről van szó. Aki szeret engem átadja magát Isten- szellememnek, és az mint A VILÁG VILÁGOSSÁGA, megvilágosítja a sötétséget.  

A JELENLEGI KORSZAKOT A HATODIK BIRODALOM KÖVETI- amelynek kapui hamarosan kinyílnak. Ez a korszak ezer évig marad fönn. 

Az ezeréves birodalomban attól függ a sorsotok, hogy a rejtett birodalmat mennyire fogadjátok magatokba. Mert majd kinyilvánul, milyenek vagytok bensőtökben. ENNEK AZ EZER ÉVES BIRODALOMNAK AZ ELEJÉN MEGDIŐCSÜLT SZELLEMTESTTEL ELJÖVÖK, HOGY AZ ÚJ FÖLDET FELÉPÍTSEM ÉS AZ ENYÉMEKKEL KORMÁNYOZZAK. 

A Sátán meg lesz kötözve ezidő alatt - ez annyit jelent az Ezeréves birodalomban nem lesz hazugság és igazságtalanság. Ezzel az emberek meg lesnek kímélve minden betegségtől. Fiaim és lányaim meg vannak váltva minden bűntől. Valamennyien egészségesek.  MERT ISMÉT ISTENI RENDEM ALAPJÁN ÉLNEK! Magam építem fel a béke és egyetértés, az igazságosság és boldogság Istenországát. 

Istenországomat most még rejtve hordozzátok szívetekben és titokban szellemben társalogtok velem. De HAMAROSAN MEGNYITOM az Ezeréves birodalom kapuit és akkor kinyílvánul, hogy bennetek vagyok.  

A HETEDIK   FEJLŐDÉSI SZAKASZ lesz az isteni szeetettervem megkoronázása. - Mert az Ezeréves birodalmat az utolsó és megrendíthetetlen örök Béke- Birodalom,  Mennyei  Jeruzsálem követi.  

Most egyszerű szavakkal elmagyaráztam Isten -birodalmam fejlődését. MEGISMERHETITEK BELŐLE, MENNYIRE FONTOS NEKTEK, HOGY  ÉBREN IMÁDKOZVA MARADJATOK, HOGY BÉKÉM BENNETEK LEGYEN, ÉS AZT TERJESSZÉTEK. 

Mert a  MATERIALIZMUS VÉGIDEJÉBEN  sok békétlenség lesz a világban. És ti feladatotok, hogy a világ békétlensége közepette az én békémet és szeretetemet sugározzátok. Ez okból tanítalak és engedem, hogy ezt a komoly , utolsó időt áttekintsétek. 

Várjátok- e  örömteli szívvel újrajövetelemet? vágyódtok - e rá, hogy  a test végérényesen megszabaduljon a haláltól?  Tudjátok - e már mindent ami gonosz - és már csak nekem szolgáltok- e, az igaz, elven Istennek? 

Ha nem, akkor csak gyorsan tisztítsátok meg magatokat Szent Véremmel, hogy ne legyetek már a bűn és gyönyörök rabszolgái. - Vagy egyformák akartok lenni a világ gyermekeivel, akik udvarolnak és udvaroltatnak maguknak - esznek, isznak, az élvezeteknek élnek - és az idők jeleire nem ügyelnek? 

Aki engem szeretet az magára veszi a szorult helyzeteket. Aki engem szeetet, az engedi, hog felkészítsem a felebarát szolgálatára. Aki engem szeret  , abban vidám reménység van, mert vágyódik szent eljövetelemre.  

VIZSGÁLJÁTOK MEG MAGATOKAT, HOGY MILYEN A BENSŐTÖK?  

A világ pusztulása bekövetkezik. Akkor majd emlékezzetek jövendölésemre, amely  egy jobb világot ígért. A szomorúság súlyos idején eljövetelem adjon új reményt és elkeseredett szívtek újra eleven lesz. 

A csónakot, amely nincs szilárdan a parthoz kötve, a vihartól csapdosott hullámok kisodorják a tenger sötétjére, és  ott tönkremegy.  HASONLÓ történik azzal is, aki személyesen nem vár rám.  

A szomorúság ideje  a szellemi sötétséggel párosulva tör rátok és sok hamis krisztus zűrzavart okoz. Az Antikrisztusok, a hamis próféták, a nagy kéjnő ideje ez. Aki most nincs lehorgonyozva szilárdan újrajövetelem bizonyosságában, az ki van szolgáltatva mindenfajta időjárásnak. Engedjétek hát, hogy én legyek az élhajótok kormányosa, mert akkor szeretet és béke lesz bennetek és tudjátok, hogy biztos kézzel vezetlek.   Ne lgyetek merevek, makacsok, keménynyakúak és engedetlenek, mint volt a zsidó nép, akiket Istenországom öt fejlődési szakaszán  átvezettem, és akik mégis félredobnak még most is. Ezért kell újból átrostálnom őket. 

Most tudjátok miről van szó. Maradjatok hűségesek! Forduljatok el a külső világ minden dolgától,és szívetek maradjon velem kapcsolatban! Hiszen érkezésem nagy örömez jelent nektek! 

A világ gyermekeinek nincs békéjük. Nincs tartásuk, mert tele vannak gonddal, félelemmel az anyagi jövőjük miatt. Az egyesek - de az egész népek is sejtik, hogy történik valami - de még nem tudják elhinni: 

HOGY ÉN - A MINDENHATÓ ISTEN, BELENYÚLOK A VILÁGTÖRTÉNELEMBE!  

De istentelen foglalkozásukat szegényes tudományukkal nem hagyják abba  - pedig az  különösképen a pusztulás szolgálatában áll, és ezért összeomlik amikor  eljövök.  

Ma a Sátán szelleme uralkodik a világ fölött. 

De ti  örvendezzetek újrajövetelemnek!  

Ha hálás hittel elfogadjátok szavaimat - meg vagytok váltva a bűntől!  Szolgáljon ez örömötökre!

És ha szerettek - már az eljövendő nagy bánatok között is nagy benső örömötök lesz! 

Bensőséges szeretettel vágyódjatok rá! Akkor megőrizlek, és megóvlak a gonosz kísértéseitől és támadásaitól. De pogánysággal többé ne szomorítsatok!  Megszomorítatok, amikor szellemeket idéztek médium vagy inga által, amikor jövendőmondást vagy kézolvasásást űztök.

Kérdezzétek magatokat, hogy mit akartok? - Ha engem az eleven igaz Istent akarjátok, akit megtaláltok magatokban,- illetve akit megtudtok ott találni, akkor pogányságra nincs szükségetek már. Aki egész szivével keres, annak megengedem, hogy megtaláljon.  

A tévutaktól nem hiába óvlak.  Ezeken a Sátán sokakat és még a hívő embereket is félrevezet. Ujdonságokkal, csalásal, álnoksággal, hazugsággal tartja vissza az embeeketaz imától és csendtől. 

AZ ANTIKRISZTUS HATALOMRA JUT!  Előre megmondtam nektek!  

És akkor tudtok álva maradni, ha csajk nekem szolgáltok, és engem a ti Jézusotokat szívetekben hordoztok!

Először pénzbeli gondok jönnek rátok - és minden emberre. Azért lesz az Antikrisztusnak akkora hatása. 

Mint elődje - ő is kenyeret és munkát, jólétet és egységet ígér. Az emberek nagy gondjukban majd ragaszkodnak hozzá, és reám nem gondolnak. 

És ti? - hogyan viselkedtek majd ti, amikor éhesek lesztek és a földi hazát elvesztettétek? Ha engem megtartotok szeretetben, akkor tudjátok, hogy idegenek vagytok a földön - az Antikrisztus uralmának meg vége lesz. 

Most még e gyermek szája által figyelmeztetlek:  

KOMOLY IDŐK VANNAK! HAMAROSAN NAGY SZERENCSÉTLENSÉGEK JÖNNEK, ÉS AKOR ENEGEM CSAK AZOK LÁTNAK ÉS ISMERNEK FEL, AKIK MÁR MOST MEGTALÁLTAK MAGUKBAN!  

Engedem, hogy együtt nőjön a búza és a gyom, nehogy a kevés termést is kitépjék.

Tartalak benneteket, akik szerettek - de a hozzámtartozástokat akarnotok kell:  MEGÁLDALAK - de legyetek ti is áldás embertársaitok számára, amikor nekem engedelmeskedtek, és nem űztök pogányságokat.  

Higgyétek - szeretlek benneteket te kicsi nyáj!   

DE BELSŐ ISTENSZAVAMRÓL még téves elképzeléstek van. Hogy engem hallhasatok -  A BELSŐ HANGOT MINDANNYIAN KÍVÁNJÁTOK -  de még nagyon kint kerestek, pedig én  BENNETEK VAGYOK!  Aki szeretet, azt megvilágosítom és minden ügyében helyesen vezetem. Vérem és halálom megváltott a bűntől, de csak akkor,  HA EZT HITTEL ELFOGADJÁTOK!  

ÉPP ÍGY BENNETEK VAN SZERETETEM ÉS ATYAI HANGOM IS,  ha alázatos szeretettel hiszitek.  Minden tiszta, önzetlen szeretet, s irgalmas gondolat  ÉN VAGYOK BENNETEK!   ÉN VAGYOK BENNETEK A SZERETET, BÖLCSESSÉG, BÉKE ÉS ÖRÖM.  A lelkiismereten keresztül kövessétek hangomat, és kapcsolatban vagytok és maradtok velem. 

Átvezetlek a legnehezebb időn.  Veletek vagyok minden bánatban. És ahogyan elhiszitek, hogy megváltottalak a bűntől - éppúgy higgyétek, hogy  BENNETEK VAGYOK  és Szellememmel tanítalak.   Aggodalom helyett maradjatok előttem csöndben és szeressetek. Akkor betöltöm szíveteket mennyei örömmel.  

Amikor a világ emberei, és azok akik kereszténynek mondják magukat, de engem az elven igaz Istent még találták megmagukban - félnek a jövőtöl, akkor  vigyétek el nekik   A Z   É N    B É K É M E T  !   Beszéljetek nekik csodálatos ezer éves birodalmamról és a minden ember iránti szeretetemről. Nyugalmatokról  és a higgadtságotokról majd felismerik, hogy igazat beszéltek.

Sok kereső embert küldök hozzátok, beszéljetek nekik dicsőségemről és Atyai szeretetemről. FIAIM ÉS LEÁNYAIM, AKIK LEGYŐZITEK MAGATOKAT - MARADJATOK  SZERETETEMBEN! EJTSÉTEK EL AMI A VILÁGÉ! Én nagy örömet és dicsőséget ígértem. És aki győztes lett maga fölött, annak már itt és most örömben van része. Ebben a dicsőségben él!  AKI GYŐZTES LETT ÖNMAGA FÖLÖTT, ANNAK MÁR MOST NYITOTT AZ EZERÉVES BIRODALOM KAPUJA. MERT A TI ÖRÖMÖTÖK ÉN VAGYOK !  És jegyezzétek meg: minden, amit  GONDOLATBAN, SZÓBAN és  CSELEKEDETBEN  magatokon kívülre helyeztek -  az visszajön rátok. Azért ajándékozzatok bőven  SZERETETET  BÉKÉT, ÉS IRGALMAT!  amit az ember vet - azt aratja!  

Engedjétek, hogy rajtatok keresztül lényem és szellemem hatást gyakrolhason! Nagyon kevés, aki hűséges. Nagyon kevés aki magát megtagadja, aki teljesen átadja magát nekem - aki nem akar semmit magának. KEVESEN VANNAK,  AKIK CSAK NEKEM SZOLGÁLNAK - DE ISTENBIRODALMAMAT  VELÜK ÉPÍTEM FÖL.  Most egy korszak végén vagytok, és egy újnak az ezeréves birodalomnak a kezdetén.  Fogadjátok magatokba komoly figyelmeztetéseimet és tanításaimat! 

Ismerjetek fel magatokban ENGEM, JÉZUS KRISZTUST - IGAZ ÉS ELEVEN ISTENETEKET!      Amen.

 

Jézus Isten  közlése


Ezek az írások valláson felülállók! 

 

Prófétai módon kapta és jegyezte a Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján: Johanna Hent schel   1963.    115.  

Jéus Atya tanítása

Az Isten Országának  hét fejlődési szakasza  

Előszó: " Én vagyok a te istened. Idegen Isteneket ne imádj! "     / 2. Mózes. 20. 3.  és Thesszaloniki lev. 1. 9-10/

 

AZ ÉN BÉKÉM LEGYEN VELETEK ! 

Még ezen a szájon beszélek hozzátok. Mennyei Atyátoknak engedjétek meg, hogy tanítson, figyelmeztessen,  és vígasztaljon. 

Ma hét - rétű Isten Birodalomról oktatlak benneteket.

De előtte azokkal a szavakkal figyelmeztetlek, amelyeket Pál apostol által mondtam: 

" Forduljatok el a  BÁLVÁNYIMÁDÁSTÓL, ÉS NE ÜZZETEK POGÁNYSÁGOT - HANEM SZEMÉLYES ELJÖVETELEMRE VÁRJATOK! "  

Hiszen engem az igaz eleven Istent hordozzátok magatokban. De  akkor miért szomorítanak meg egyesek pogányságokkal?   A szellemi adományoknak keresése:  szellemekkel való találkozásokra, mágiára csábít benneteket és csak későn veszitek észre, hogy a Sátán vezet ezeken a kerülő utakon és zűrzavart okoz. Még Szent Nevemmel is viszaéltek. "Itt van Krisztus!" Ott van Krisztus!"  - ezt kiáltjátok - pedig nem én vagyok ott!

Óvlak a hamis prófétáktól! EGYEDÜL  MELLÉM ZÁRKÓZZATOK FEL,   és szívetekben szeressetek. Ezzel kivéditek a gonosz ravasz támadását.  

Amikor szellemtestben újra eljövök, csak a tiszta, alázatos szeretet ismer föl. Csak a szerető szív siet elém!

Azért boldogok, akik békét szereznek.  BOLDOGOK VAGYTOK, akik az én békémet és  szeretetemet hordozzátok magatokban.   BOLDOGOK VAGYTOK  akik a békét terjesztitek. De állandóan kegyen tudatos - hogy  ÉN VAGYOK BENNETEK A HIGGADTSÁG ÉS A LELKI - NYUGALOM. NYUGODTAK VAGYTOK, HA VELEM EGYEÜLVE ÉRNEK A SZERENCSÉTLENSÉGEK ÉS SZENVEDÉSEK.  

VELEM EGYESÜLVE ELLEN TUDTOK ÁLLNI A GONOSZ KÍSÉRTÉSEINEK ÉS TÁMADÁSAINAK.  EZÉRT ÖRÜLJETEK: ÉN, JÉZUS KRIZTUS A TI ISTENETEK ÉS ATYÁTOK  v a n   b e n n  e t e k ! 

A világ az a búzatábla amelyen eltűröm a gyomokat - és a vallásos, magát kereszténynek valló világ is idetartozik. 

A világegyházakban és a közösségekben egymás mellett engedem nőni a búzát és a gyomnövényt.  A gyomot a gonosz elelnség veti, és gyökerei szoros kapcsolatban vannak a búza gyökerével. Azért  az aratásig nőni hagyom mindkettőt. Majd akkor lesznek szétválasztva. - Ebben a világban a jó és a rossz egymásba gyökeredzik. De az enyémek ismernek engem.  

AKI ENGEM SZERET AZ ELFORDUL MINDEN BÁLVÁNYIMÁDÁSTÓL. AKI ENGEM SZERET AZ CSAK NÁLAM KERES SEGÍTSÉGET.  AKI ENGEM SZERET  AZ A SZORONGATTATÁSOKBAN IS CSAK HOZZÁM TEKINT FÖL.  

Ne az adományaim legyenek számotokra a legfontosabbak - hanem az én életem, a jelenlétem, a személyem. Aki szeretettel vágyódik rám, annak eljövetelem minden problémájára megadja a választ és megoldást. 

Mindenesetre akik nem várják az eljövetelemet, azok minden remény nélkül élnek.  

MOST ELMAGYARÁZOM ISTENI BIRODALMAM HÉT FEJLŐDÉSI SZAKASZÁT  

ELSŐ LÉPCSŐ:  A földi Paradicsomot én teremtettem. Ádám az engedetlenség bűne által elszakadt és a Sátán alattvalója lett. A Sátán álnokság és rablás által lett a Világ Hercege.  A népeket majdnem teljesen a befolyása alá vette. Az ő műve a pogányság  és minden bálványimádás. Ábrahám ősatya által nagy írgalmam és türelmem egy új, szellemében érdeklődő népet ébresztett a Zsidók országában.  

ELKEZDŐDÖTT A MÁSODIK BIRODALOM ! 

Tanítottam a népet és rámutattam, hogy a sátáni köteléktől akarom őket megszabadítani. De az izraeliták nem alkalmazkodtak az ujjonan felállított rendhez.  NEM ENGEDTÉK MEG  SZELLEMEM VEZETÉSÉT ÉS NEM AKARTÁK, HOGY DIREKT NEKEM ENGEDELMESKEDJENEK -  hanem azt akarták, hogy király kormányozza őket, ahogyan a szomszédos népeknél is szokásban van. Mert remegtek előttem és féltek tőlem - azért királyt akartak, akinek emberi hibái voltak - mint nekik, és így kevésbé szigorú és jobban befolyásolható.

A megvilágosult és áldott próféta Sámuel sírt népe buta  kívánsága miatt Fájdalmát elpanaszolta nekem. Ezt válaszoltam neki:  " Sámuel - ez nem neked szól - hanem nekem! Engem dobtak félre újból, hogy ne én legyek a királyuk. "  Teljesítettem a nép kívánságát és királynak adtam nekik Sault.  

EZZEL MEGKEZDŐDÖTT ISTEN - BIRODALMAM HARMADIK FEJLŐDÉSI SZAKASZA 

Saul kemény igát tett a zsidó nép nyakára, nehéz szükséget és megpróbáltatásokat kellett elszenvedniük.  EKKOR ÚJBÓL HOZZÁM KIÁLTOTTAK SEGÍTSÉGÉRT.  Megkönyörültem rajtuk és Dávid lett a Királyuk.  DÁVID SZÍVEM SZERINTI EMBER VOLT.  

Az idők folyamán a zsidó nép belső és külső csapásokat szenvedett át.  PRÓFÉTÁK  által meghirdettem, hogy  MESSIÁST küldök és felállítom Isten Országát.  A KEYELEM ÚJ SZÖVETSÉGÉT IGÉRTEM NEKIK. - De a prófétámat üldözték,egyeseketmeg is öltek, és a sátán befolása mindnagyobb lett.  

A NEGYEDIK FEJLŐDÉSI LÉPCSŐT EMBERRÉVÉLÁSOM VEZETTE BE:  

MINT JÉZUS JÖTTEM EL A SAJÁTOMBA, HOGY NE CSAK A ZSIDÓKAT, HANEM MINDENKIT MEGVÁLTSAK A BŰN HATALMÁTÓL - AKI ELFOGAD.  DE A ZSIDÓK NEM FOGADTAK EL.   

Ezért elvettem tőlük Országomat és a pogányoknak adtam. 

A kereszten végbement szeretet-halálom - most az egész számára áldás lett.  ÉS MA IS HATÉKONY A MEGVÁLTÁS MŰVÉNEK AZ ÁLDÁSA: MERT AZ ÖRÖK, MENNYEI  FELTÁMADÁS- ÉLETEMET MINDEN EMBER BIROKOLHATJA, HA SZÍVÉBE BEFOGAD ENGEM ÉS SZERETETBEN ÉL.  

ISTEN BIRODALMAM ÖTÖDIK KORSZAKA   az az idő, amelyben most éltek. Ez a belső,  szívben elrejtett Isten- birodalom, Új alakjában az első Pünkösd óta nyílvánul meg. Azzal hat megújítóan és alakítóan a világosságot hordozók szivében, hogy Szent  Szellemem ömlik beléjük.

Ez bennetek a Béke birodalom, amelyről azt mondtam: " Az  ÉN ORSZÁGOM NEM E VILÁGBÓL VALÓ!"  

Ti mintegy rejtve hordozzátok magatokban, és  én jelen vagyok szellemben, de testszerűen nem. Aki engem már elfogadott, az tudja miről van szó. Aki szeret engem átadja magát Isten- szellememnek, és az mint A VILÁG VILÁGOSSÁGA, megvilágosítja a sötétséget.  

A JELENLEGI KORSZAKOT A HATODIK BIRODALOM KÖVETI- amelynek kapui hamarosan kinyílnak. Ez a korszak ezer évig marad fönn. 

Az ezeréves birodalomban attól függ a sorsotok, hogy a rejtett birodalmat mennyire fogadjátok magatokba. Mert majd kinyilvánul, milyenek vagytok bensőtökben. ENNEK AZ EZER ÉVES BIRODALOMNAK AZ ELEJÉN MEGDIŐCSÜLT SZELLEMTESTTEL ELJÖVÖK, HOGY AZ ÚJ FÖLDET FELÉPÍTSEM ÉS AZ ENYÉMEKKEL KORMÁNYOZZAK. 

A Sátán meg lesz kötözve ezidő alatt - ez annyit jelent az Ezeréves birodalomban nem lesz hazugság és igazságtalanság. Ezzel az emberek meg lesnek kímélve minden betegségtől. Fiaim és lányaim meg vannak váltva minden bűntől. Valamennyien egészségesek.  MERT ISMÉT ISTENI RENDEM ALAPJÁN ÉLNEK! Magam építem fel a béke és egyetértés, az igazságosság és boldogság Istenországát. 

Istenországomat most még rejtve hordozzátok szívetekben és titokban szellemben társalogtok velem. De HAMAROSAN MEGNYITOM az Ezeréves birodalom kapuit és akkor kinyílvánul, hogy bennetek vagyok.  

A HETEDIK   FEJLŐDÉSI SZAKASZ lesz az isteni szeetettervem megkoronázása. - Mert az Ezeréves birodalmat az utolsó és megrendíthetetlen örök Béke- Birodalom,  Mennyei  Jeruzsálem követi.  

Most egyszerű szavakkal elmagyaráztam Isten -birodalmam fejlődését. MEGISMERHETITEK BELŐLE, MENNYIRE FONTOS NEKTEK, HOGY  ÉBREN IMÁDKOZVA MARADJATOK, HOGY BÉKÉM BENNETEK LEGYEN, ÉS AZT TERJESSZÉTEK. 

Mert a  MATERIALIZMUS VÉGIDEJÉBEN  sok békétlenség lesz a világban. És ti feladatotok, hogy a világ békétlensége közepette az én békémet és szeretetemet sugározzátok. Ez okból tanítalak és engedem, hogy ezt a komoly , utolsó időt áttekintsétek. 

Várjátok- e  örömteli szívvel újrajövetelemet? vágyódtok - e rá, hogy  a test végérényesen megszabaduljon a haláltól?  Tudjátok - e már mindent ami gonosz - és már csak nekem szolgáltok- e, az igaz, elven Istennek? 

Ha nem, akkor csak gyorsan tisztítsátok meg magatokat Szent Véremmel, hogy ne legyetek már a bűn és gyönyörök rabszolgái. - Vagy egyformák akartok lenni a világ gyermekeivel, akik udvarolnak és udvaroltatnak maguknak - esznek, isznak, az élvezeteknek élnek - és az idők jeleire nem ügyelnek? 

Aki engem szeretet az magára veszi a szorult helyzeteket. Aki engem szeetet, az engedi, hog felkészítsem a felebarát szolgálatára. Aki engem szeret  , abban vidám reménység van, mert vágyódik szent eljövetelemre.  

VIZSGÁLJÁTOK MEG MAGATOKAT, HOGY MILYEN A BENSŐTÖK?  

A világ pusztulása bekövetkezik. Akkor majd emlékezzetek jövendölésemre, amely  egy jobb világot ígért. A szomorúság súlyos idején eljövetelem adjon új reményt és elkeseredett szívtek újra eleven lesz. 

A csónakot, amely nincs szilárdan a parthoz kötve, a vihartól csapdosott hullámok kisodorják a tenger sötétjére, és  ott tönkremegy.  HASONLÓ történik azzal is, aki személyesen nem vár rám.  

A szomorúság ideje  a szellemi sötétséggel párosulva tör rátok és sok hamis krisztus zűrzavart okoz. Az Antikrisztusok, a hamis próféták, a nagy kéjnő ideje ez. Aki most nincs lehorgonyozva szilárdan újrajövetelem bizonyosságában, az ki van szolgáltatva mindenfajta időjárásnak. Engedjétek hát, hogy én legyek az élhajótok kormányosa, mert akkor szeretet és béke lesz bennetek és tudjátok, hogy biztos kézzel vezetlek.   Ne lgyetek merevek, makacsok, keménynyakúak és engedetlenek, mint volt a zsidó nép, akiket Istenországom öt fejlődési szakaszán  átvezettem, és akik mégis félredobnak még most is. Ezért kell újból átrostálnom őket. 

Most tudjátok miről van szó. Maradjatok hűségesek! Forduljatok el a külső világ minden dolgától,és szívetek maradjon velem kapcsolatban! Hiszen érkezésem nagy örömez jelent nektek! 

A világ gyermekeinek nincs békéjük. Nincs tartásuk, mert tele vannak gonddal, félelemmel az anyagi jövőjük miatt. Az egyesek - de az egész népek is sejtik, hogy történik valami - de még nem tudják elhinni: 

HOGY ÉN - A MINDENHATÓ ISTEN, BELENYÚLOK A VILÁGTÖRTÉNELEMBE!  

De istentelen foglalkozásukat szegényes tudományukkal nem hagyják abba  - pedig az  különösképen a pusztulás szolgálatában áll, és ezért összeomlik amikor  eljövök.  

Ma a Sátán szelleme uralkodik a világ fölött. 

De ti  örvendezzetek újrajövetelemnek!  

Ha hálás hittel elfogadjátok szavaimat - meg vagytok váltva a bűntől!  Szolgáljon ez örömötökre!

És ha szerettek - már az eljövendő nagy bánatok között is nagy benső örömötök lesz! 

Bensőséges szeretettel vágyódjatok rá! Akkor megőrizlek, és megóvlak a gonosz kísértéseitől és támadásaitól. De pogánysággal többé ne szomorítsatok!  Megszomorítatok, amikor szellemeket idéztek médium vagy inga által, amikor jövendőmondást vagy kézolvasásást űztök.

Kérdezzétek magatokat, hogy mit akartok? - Ha engem az eleven igaz Istent akarjátok, akit megtaláltok magatokban,- illetve akit megtudtok ott találni, akkor pogányságra nincs szükségetek már. Aki egész szivével keres, annak megengedem, hogy megtaláljon.  

A tévutaktól nem hiába óvlak.  Ezeken a Sátán sokakat és még a hívő embereket is félrevezet. Ujdonságokkal, csalásal, álnoksággal, hazugsággal tartja vissza az embeeketaz imától és csendtől. 

AZ ANTIKRISZTUS HATALOMRA JUT!  Előre megmondtam nektek!  

És akkor tudtok álva maradni, ha csajk nekem szolgáltok, és engem a ti Jézusotokat szívetekben hordoztok!

Először pénzbeli gondok jönnek rátok - és minden emberre. Azért lesz az Antikrisztusnak akkora hatása. 

Mint elődje - ő is kenyeret és munkát, jólétet és egységet ígér. Az emberek nagy gondjukban majd ragaszkodnak hozzá, és reám nem gondolnak. 

És ti? - hogyan viselkedtek majd ti, amikor éhesek lesztek és a földi hazát elvesztettétek? Ha engem megtartotok szeretetben, akkor tudjátok, hogy idegenek vagytok a földön - az Antikrisztus uralmának meg vége lesz. 

Most még e gyermek szája által figyelmeztetlek:  

KOMOLY IDŐK VANNAK! HAMAROSAN NAGY SZERENCSÉTLENSÉGEK JÖNNEK, ÉS AKOR ENEGEM CSAK AZOK LÁTNAK ÉS ISMERNEK FEL, AKIK MÁR MOST MEGTALÁLTAK MAGUKBAN!  

Engedem, hogy együtt nőjön a búza és a gyom, nehogy a kevés termést is kitépjék.

Tartalak benneteket, akik szerettek - de a hozzámtartozástokat akarnotok kell:  MEGÁLDALAK - de legyetek ti is áldás embertársaitok számára, amikor nekem engedelmeskedtek, és nem űztök pogányságokat.  

Higgyétek - szeretlek benneteket te kicsi nyáj!   

DE BELSŐ ISTENSZAVAMRÓL még téves elképzeléstek van. Hogy engem hallhasatok -  A BELSŐ HANGOT MINDANNYIAN KÍVÁNJÁTOK -  de még nagyon kint kerestek, pedig én  BENNETEK VAGYOK!  Aki szeretet, azt megvilágosítom és minden ügyében helyesen vezetem. Vérem és halálom megváltott a bűntől, de csak akkor,  HA EZT HITTEL ELFOGADJÁTOK!  

ÉPP ÍGY BENNETEK VAN SZERETETEM ÉS ATYAI HANGOM IS,  ha alázatos szeretettel hiszitek.  Minden tiszta, önzetlen szeretet, s irgalmas gondolat  ÉN VAGYOK BENNETEK!   ÉN VAGYOK BENNETEK A SZERETET, BÖLCSESSÉG, BÉKE ÉS ÖRÖM.  A lelkiismereten keresztül kövessétek hangomat, és kapcsolatban vagytok és maradtok velem. 

Átvezetlek a legnehezebb időn.  Veletek vagyok minden bánatban. És ahogyan elhiszitek, hogy megváltottalak a bűntől - éppúgy higgyétek, hogy  BENNETEK VAGYOK  és Szellememmel tanítalak.   Aggodalom helyett maradjatok előttem csöndben és szeressetek. Akkor betöltöm szíveteket mennyei örömmel.  

Amikor a világ emberei, és azok akik kereszténynek mondják magukat, de engem az elven igaz Istent még találták megmagukban - félnek a jövőtöl, akkor  vigyétek el nekik   A Z   É N    B É K É M E T  !   Beszéljetek nekik csodálatos ezer éves birodalmamról és a minden ember iránti szeretetemről. Nyugalmatokról  és a higgadtságotokról majd felismerik, hogy igazat beszéltek.

Sok kereső embert küldök hozzátok, beszéljetek nekik dicsőségemről és Atyai szeretetemről. FIAIM ÉS LEÁNYAIM, AKIK LEGYŐZITEK MAGATOKAT - MARADJATOK  SZERETETEMBEN! EJTSÉTEK EL AMI A VILÁGÉ! Én nagy örömet és dicsőséget ígértem. És aki győztes lett maga fölött, annak már itt és most örömben van része. Ebben a dicsőségben él!  AKI GYŐZTES LETT ÖNMAGA FÖLÖTT, ANNAK MÁR MOST NYITOTT AZ EZERÉVES BIRODALOM KAPUJA. MERT A TI ÖRÖMÖTÖK ÉN VAGYOK !  És jegyezzétek meg: minden, amit  GONDOLATBAN, SZÓBAN és  CSELEKEDETBEN  magatokon kívülre helyeztek -  az visszajön rátok. Azért ajándékozzatok bőven  SZERETETET  BÉKÉT, ÉS IRGALMAT!  amit az ember vet - azt aratja!  

Engedjétek, hogy rajtatok keresztül lényem és szellemem hatást gyakrolhason! Nagyon kevés, aki hűséges. Nagyon kevés aki magát megtagadja, aki teljesen átadja magát nekem - aki nem akar semmit magának. KEVESEN VANNAK,  AKIK CSAK NEKEM SZOLGÁLNAK - DE ISTENBIRODALMAMAT  VELÜK ÉPÍTEM FÖL.  Most egy korszak végén vagytok, és egy újnak az ezeréves birodalomnak a kezdetén.  Fogadjátok magatokba komoly figyelmeztetéseimet és tanításaimat! 

Ismerjetek fel magatokban ENGEM, JÉZUS KRISZTUST - IGAZ ÉS ELEVEN ISTENETEKET!      Amen.

 

Tovább »

_Jézus Atya - így imádkozzatok!

Jézus Atya tanítása

 

Ne mondjatok  hosszú imákat a világi emberekhez hasonlóan - nem, szívetekkel merüljetek el bennem, amennyiben alázatosan meghajlik, és kegyelmeimet kéri. Én megerősítelek, hogy helyesen tudjatok imádkozni, és ezáltal csodálatos segítséget kaptok. Sok és nehéz probléma jön még rátok, akkor tanácsaimat jól tudjátok használni. Ti szívetekben most azt kéritek, tanítsalak meg egy imára, ami bemutatja a helye imát.

 

Halljátok:

 

Aki imádkozni akar az szakítsa el magát minden világi dolgától. Ismerje fel önmagát szellemi lénynek, aki engem hordoz önmagában - a szeretet, és igazság szellemét. Ezzel olyan alapot teremtetek, amely az imát elevenné, üdvösség hozóvá teszi.

 Jézus Atya az alábbi imákat Bertha Dudde Prófétának nyílvánította ki: 1965.12.12 és 1966. pünkösd napján. közölte

Így imádkozzatok: szükség idején

 

Jézus- Atyám, mint a te gyermeked vagyok előtted, alázatos és szerető szívvel. Nézz rám gyengeségemben, segíts ki szükségemből. Egyedül te tudsz segíteni, te segíthetsz valóságosan, mert te vagy minden szeretet és irgalom forrása!

 

Kedves gyermekeim, ha ezeket a szavakat szellemben átélitek - elértek engem. Csodálatos segítséggel válaszolok rá.   Amen.

 

 Így imádkozzatok: megbocsájtás szeretet idején

 

 

 

Imádkozzatok Így: Szeretett Atyám, aki a mennyekben vagy!  Te vagy az Örök Szeretet, jöjj el hozzánk, a te szereteted jőjjön el hozzánk, mert ő a te országod.  Atyám - bocsásd meg szeretetlenségünket, és add a te szeretetedet . Egyedül az vált meg bennünket minden vétkünktől, és minden gonosztól.   Amen.

 

*

 

Az alábbi új imát Jehova Jézus Krisztus adta át: médiumi közvetítésében: Ági / Szábi 2007. 07. 19.

 

Hallgasd meg imám!

 

Uram Te Mindenható Isten Légy az én Vezérem úton és égen, vezess engem haza a Béke szigetére, de töltsd meg szívem a Te Mérhetetlen Szereteteddel és Bölcsességeddel, hogy Mutassa nekem az Utat a Felszabdulás felé Létben és Holtban. Amen.

 

Ima forrása

Ez a te imád ozd meg, hatalmadban áll átadni híveimnek. Híveim hallgatják és követik szavad, mert érzik, hogy Jézusuk kéri Őket erre, ne légy hitedben Tamás! Bízz magadban, hogy megerősödjön bizodalmad bennem. Rajtam keresztül Istenükben a Teremtő erőben a mindenség alkotójában, halhatatlanságában az örökkévalóságban, jónak és rossznak Urában és annak kiegyenlítőjében. Hívd őket áhitatra az Újanyaházban Atyátokat/ kalodni   / Anya/Atya szentegyház./

 

Hol legyen ?:  A szabadban vagy bárhol ahol két lélek egymásra talál. Beszéljétek létem és halálom és örvendjetek a feltámadáson az Úrban a mindenható anya/atyában. Amen.

Tovább »

_TEREMTŐ ATYA FELHÍVÁSA A MAGYAR NÉPHEZ 2009. Június 18.

Teremtő Atya felhívása 2009. Június. 19. csütörtök napja!


Érkezett Ági/Szábi/ médium közvetítésében:2009. Június 18. napja van. 

Kérlek légy szószólóm és vidd a Hírt, Hogy a holnapi nap Nagy nap a Magyar Nép életében! Legyetek Áldottak és Bölcsek, Én ott Leszek veletek mindenhol, hogy Áldásom Küldjem a Népemre.

Szeretett Gyermekeim!  Szívetek Teljen el e Napon Szeretettel és Bölcsességgel!  Az Ország megmozdul és Áldásom kíséri minden mozdulatát. Hatalmas Erő van bennetek, hogy sorsotokat kezetekbe véve   induljatok az Útra, mely hozzám a Teremtő Atyátokhoz vezet a Szeretet Útján, hát ezt hangoztassátok és mondjatok el egy közös imát a Föld és az Ország Felszabadulásáért!   Ne hagyjátok megfélemlíteni Magatokat  ezen a Szent napon Gyermekeim, mert nincs erősebb mint a Szeretet! Hisz erre Vágytok születésetek óta, és erre Törekedtek nap mint nap - ki így  Ki úgy de vágyát igyekszik kielégíteni.  Mondjatok egy közös Imát a Szeretetért és Megbékélésért, és Én Ott  leszek és meghallgatom és ezt senki sem veheti el Tőletek! Ez a Pillanat Hatalmas Erővel Fog Hatni az Egész  Országra s a Földre! Vidd a Hírt lányom s Szólítsd a népet 2009. Június 20 - án egy Közös Imára s Én meg Hallgatom fohászukat, s Áldásom Adom E Népre!  Általatok fog Üdvözülni az Ország s a Világ, hát tegyetek Érte!  Teremtő Atyátok Szentlélek Által.  Ámen

 

 

Tovább »

_AZ ÉLET ÖNHATALMÚ BEFEJEZÉSE

Jézus Atya közlései az emberekkel

EZEK AZ ÍRÁSOK VALLÁSON FELÜÁLLÓK!


Berha Dudde

Vallástól tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Meglelenésének egyedüli oka, hogy a Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján Isten szavát közölje, hogy a mai időkben mit mond nekünk.

 

Ján. Ev. 14/21 ígérete alapján: Aki ismeri, és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, S én is szeretni fogom, é kinyilatkoztatom magam neki.

 

AZ ÉLET ÖNHATALMÚ BEFEJEZÉSE

 

Atz ember egy bizonyos időt kapott, hogy utolsó bilincseitől is megszabadulhasson, hogy a formákba öltözéstől végérvényesen  megszabadulhasson. Viszont ez az idő különféle hosszúságúra van mérve, úgy, ahogyan és a lélek számára jónak láttam. Földi léteknek nem önkényesen vetek véget,észlelem minden egyes lény lelki érettségét, ezért ismerem az elbukás veszélyét, vagy  a földön végbemenő további felemelkedés lehetőségét. Szeretetem és írgalmam idő előtt is befejezheti egy ember életét, hogy a lélek visszaesését megakadályozza. Vagy azt látom, hogy az utolsó órára még fennáll a lehetősége,  és ezért  mindig bölcs határozatom szerint meghosszabítom az életidőt- mert mindenről tudok, ami egy léleknek üdvösségül szolgál.

Ezek alapján megérthetitek, mennyire súlyos vétek a testi élet önhatalmú befejezése, micsoda bűn, hogy szeretetemnek és írgalmamnak elébe vágtok, és nem használjátok ki az alkalmat, amit leketek tökéletesedésére felajánlok. Megváltó Tervembe belenyúltok, lelketeknek kárt okoztok, és ez majd egykor igen nagy megbánást, és magatok iránti szemrehányást vált ki belőletek. De a túlvilágon ezt már jóvátenni nem lehet, mert itt nem ajánlhatók fel azok a kedvezmények, amit a földön ki lehetett volna - és ki is kelett volna- használni. Visszavonhatatlanul eljátszottatok valamit - akkor is, ha magasabbra akartok törni, és sikerül lelketek állapotát valamiképpen feljavítani.

De nagyobb annak a veszélye, hogy a lélek alámerül, hogy fellázad - ahogyan az élet önhatalmú befejezése is lázadás volt - és megmarad ebben az elfajult helyzetben.  Ezeknek a lelkeknek nagy segítségre van szükségük, hogy örök időkre elne vesszenek - viszont a dolgok mindig akaratuk szerint történnek velük is. 

Valóban, odaálok mindenki mellé a legnagyobb szükségben, és a szükség azonnal csökken is, ha az ember CSAK GONDOL RÁM, ha gondolatban segítségemet kéri.  A szükséghelyzet  csak eszköz arra, hogy gondolatban felém forduljatok, hogy a földi életből hasznot húzzatok. Indokolatlanul nem tör szükséghelyzet az emberre. A lelke van veszélyben, és a szükséghelyzet az, amely által kitalálhat ebből a veszélyből. És annál nagyobb veszélybe jut, minél inkább elkeményedik VELEM SZEMBEN, hogy hogy aztán akaratommal dacolva eldobja azt az életet, amit kegyelmem és szeretetem ajándékozott neki a végső megváltáshoz.  

Mert a testbe öltözés  kegyelem a lélek számára, szeretetem ajándéka, örökké szabad és boldog lesz. A lélek most kevés híján a célhoz érkezett, és ezért felelős a tettért, ha nem értékeli a kegyelmi ajándékot, hanem elvakult gondolkodással  félredobja.  

Ismert előttem az emberi szív minden rezdülése, és ÉN VALÓBAN IGAZSÁGOSAN ÍTÉLKEZEM.  Teremtményeim gyengeségét számításba veszem, viszont bűnössé válik, ha téves irányú szabad akaratával megterheli magát, tehát ha visszaél vele. Az ember a maga szükséghelyzetét a közbenyúlással - az öngyilkossággal  - nem képes megszüntetni és befejezni. Az életet a túlvilágon folytatni kell. Szükséghelyzetéből nem talál ki, és ezért a lélek mondhatatlanul szenved, amíg ugyanúgy a maga urává nem lesz, ahogyan a földön is tette, és AHHOZ nem menekül AKI a szenvedés és fájdalmak fölött is ÚR. MERT Ő AZ? AKI GYŐZ a bűn és a halál fölött.    Amen.  1954.7.19.

 

Tovább »
_Rólam

MAGAMRÓL:TEREMTŐ ISTEN NEM VALLÁS HANEM MINDEN ÉLET ÖSSZESSÉGE:A LEGFELSŐBB ÚR AKI AZ ÚR JÉZUS ATYA ANYÁBAN A SZERETET MEGTESTESÍTŐJEKÉNT FÖLDRE SZÜLETETT: ŐT SZOLGÁLOM ÚR JÉZUS ATYÁNK KÖZLÉSE: " ATTOLFOT" JELENTÉSE: " FELETTE EGY AZ ÚR" "ALLOTTAHOTED" JELENTÉSE: " ÉN NÉPEM KEZDETE" SZELLEMI ARANYKOR A KEZDETEK KEZDETE! AHOL FOLYTATÓDIK A LÉT A VILÁGOKBAN!

_Archívum

_Blogroll

  • Nincsenek kedvenc blogok

_Kedvenc szerzők

_Blogom címkéihttp://rss.enverseim.blogter.hu/